Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.260

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 100e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. poz. 1028, z 2003 r. poz. 2339 oraz z 2017 r. poz. 1235 i 2086) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, Komendantowi Służby Ochrony Państwa, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, sądom, prokuraturze, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, starostom oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia się dane, o których mowa w art. 100b ust. 1 ustawy.".

§  2.  Dane, o których mowa w art. 100b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, udostępnia się:
1) Szefowi Biura Ochrony Rządu do dnia 31 stycznia 2018 r.;
2) Komendantowi Służby Ochrony Państwa od dnia 1 lutego 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2327).