Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 13 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 23v ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2502) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku gdy transakcja kontrolowana obejmująca przeniesienie trudnych do wyceny wartości niematerialnych jest objęta uprzednim porozumieniem cenowym, przepisu ust. 2 nie stosuje się w okresie, którego dotyczy to porozumienie.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473.