Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.964

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r. poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) paczkowana norma wyżywienia (racja żywnościowa) - zestaw produktów spożywczych oraz ewentualnych produktów niespożywczych ułatwiających użycie zestawu, umieszczonych we wspólnym opakowaniu, przeznaczony do zapewnienia kompletnego całodobowego wyżywienia pojedynczego żołnierza lub grupy żołnierzy w czasie wykonywania działań operacyjnych w warunkach poligonowych lub wojennych i przeprowadzania ćwiczeń w garnizonach;";

2) w § 3:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) paczkowanych (racji żywnościowych):

a) indywidualnej,

b) grupowej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Skład ilościowy i asortymentowy środków spożywczych zawartych w racjach żywnościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określają przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).";

3) w § 5 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) pełniącym służbę w etatowych pododdziałach ochrony Jednostki Wojskowej Nr 2414, Nr 2286 i Nr 5718 - w czasie pełnienia służby wartowniczej.";

4) w § 13:
a) w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) pełniącym służbę wartowniczą - w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020.",

b) uchyla się ust. 4;
5) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Dodatkowa norma chleba - 111 przysługuje wyłącznie jako uzupełnienie normy wyżywienia, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b.";

6) w § 15 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Napój w wymiarze 200% dodatkowej normy napoju - 160 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pełniącym służbę wartowniczą na posterunkach honorowych w dniach wykonywania zadań reprezentacyjnych;

2) uczestniczącym w zgrupowaniach wojskowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja i Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości w warunkach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2.";

7) w § 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką uprawnionym do bezpłatnego wyżywienia przysługuje bezpłatne wyżywienie, jeżeli nie otrzymali diety z tytułu krajowej podróży służbowej.";

8) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

"§ 20a. W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, panującymi warunkami klimatycznymi lub potrzebami operacyjnymi Minister Obrony Narodowej może przyznać żołnierzom zawodowym bezpłatne wyżywienie według norm wyżywienia określonych

w § 3.";

9) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SKŁAD ILOŚCIOWY I ASORTYMENT ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWARTYCH W ZASADNICZYCH ORAZ DODATKOWYCH NORMACH WYŻYWIENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ1)

Symbol grupy produktów spożywczychNazwa grupy produktów spożywczychNormy wyżywienia
zasadniczedodatkowe
żołnierskaszkolnaspecjalnaoperacyjnaogólnachlebanapoju
010020030040044110111160
01Strączkowe2727282875---
02Przetwory zbożowe73736252234---
03Pieczywo670670600500633100700-
04Mięso i przetwory w przeliczeniu na mięso25929240043042383--
05Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec1719191920---
06Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej2010101010---
07Mleko i przetwory mleczne w przeliczeniu na mleko8508509751050450370--
08Masło i śmietana w przeliczeniu na masło364664664520--
09Jaja25 (0,5)x25 (0,5)x50 (l)x50 (l)x-25 (0,5)x--
10Ryby i przetwory rybne w przeliczeniu na filety ryb morskich4958909060---
11Ziemniaki700700600500360---
12Warzywa i owoce bogate w witaminę C120132160170-65--
13Warzywa i owoce karotenowe160160160160206110--
14Inne warzywa i owoce320365560695397420--
15Cukry i słodycze w przeliczeniu na cukier7173849711720--
16Woda pitna butelkowana----(3,0)*--(3,0)*
Uwaga: Liczby w nawiasie oznaczają wymiar: ()x - w sztukach lub ()* - w litrach.

1) Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych został określony dziennie w gramach na osobę.