§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1289

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
§ 1 pkt 8, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2)
§ 1 pkt 9 i 10, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.