§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1461

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2020 r.
§  2. 
W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia wejścia w życie nowego wzoru książki operatora określonego w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia książkę operatora wydaje się zgodnie z wzorem książki operatora maszyn roboczych określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.