Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1892

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 listopada 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Na podstawie art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 1012) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, o którym mowa w art. 15c ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505).";

2) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Od orzeczenia osobie badanej oraz pracodawcy przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

2. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem, wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie:

1) do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy,

2) w przypadku orzeczenia wydanego przez psychologa zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy

- zwanych dalej "podmiotami odwoławczymi".".

§  2.
1. Postępowania w sprawie odwołań od orzeczeń psychologicznych o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.
2. Orzeczenia psychologiczne o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres w nich określony.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).