Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1938

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowcow 2

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2018 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 i 293 oraz z 2018 r. poz. 970) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załączniki nr 7-9 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2-4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE NARZĄDU SŁUCHU

Częściowy ubytek słuchu, o którym mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, stwierdza się, jeżeli przeprowadzone badanie lekarskie potwierdzi upośledzenie słuchu uniemożliwiające rozumienie mowy wymawianej szeptem z odległości 1 metra i mniejszej w uchu lepiej słyszącym, w tym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

.........................................................................................

........................................................

(oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie lekarskie)

(miejscowość, data)

ORZECZENIE LEKARSKIE nr ........./(rok) .........

W wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1/ pkt 2/ pkt 3/ pkt 4/ pkt 5*) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.)

u Pana/Pani ................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość ........................................................................................................................

zamieszkałego(-łej) ....................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

Stwierdzam

1.Brak/istnienie*) przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, do których jest wymagane:

1)prawo jazdy kategorii: **)

a)[ ] AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T,

b)[ ] C1, C1+E, C, C+E,

c)[ ] D1, D1+E, D, D+E;

2)[ ] pozwolenie na kierowanie tramwajem**).

2.Ograniczenie w zakresie:

1)pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania***);

2)specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem***)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Termin następnego badania .......................................................................................................................

..............................................................................

(podpis i pieczątka uprawnionego lekarza)

POUCZENIE:

1.Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego, mogą - w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego - za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego odpowiednio****);

1)w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza - do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej;

2)w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do:

a)Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej w Warszawie,

b)Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

c)Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

d)Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

e)Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni albo

f)Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

2.Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

Objaśnienia:

*)Niepotrzebne skreślić.

**)Zaznaczyć właściwe przez umieszczenie znaku X w odpowiednim polu przy właściwej grupie kategorii prawa jazdy. Pozostałe grupy kategorii prawa jazdy należy skreślić. Nie skreśla się żadnej kategorii w ramach grupy kategorii prawa jazdy, przy której został umieszczony znak X.

***)Wpisać właściwe kody i subkody określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Kody należy oddzielić znakiem "/ˮ .

****)Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

.........................................................................................

.......................................................

(oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie lekarskie)

(miejscowość, data)

ORZECZENIE LEKARSKIE nr .........../(rok) .........

W wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.)

u Pana/Pani ................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość ........................................................................................................................

zamieszkałego(-łej) ....................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

Stwierdzam

1.Brak/istnienie*) przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii**):

1)[ ] A1, A2, A;

2)[ ] B1, B, B+E;

3)[ ] C1, C1+E, C, C+E;

4)[ ] D1, D1+E, D, D+E.

2.Ograniczenie w zakresie:

1)pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania***);

2)specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem***)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Termin następnego badania .......................................................................................................................

.................................................................................

(podpis i pieczątka uprawnionego lekarza)

POUCZENIE:

1.Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego, mogą - w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego - za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego odpowiednio****):

1)w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza - do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej;

2)w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do:

a)Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej w Warszawie,

b)Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

c)Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

d)Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

e)Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni albo

f)Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

2.Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

Objaśnienia:

*)Niepotrzebne skreślić.

**)Zaznaczyć właściwe przez umieszczenie znaku X w odpowiednim polu przy właściwej grupie kategorii prawa jazdy. Pozostałe grupy kategorii prawa jazdy należy skreślić. Nie skreśla się żadnej kategorii w ramach grupy kategorii prawa jazdy, przy której został umieszczony znak X.

***)Wpisać właściwe kody i subkody określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Kody należy oddzielić znakiem "/ˮ .

****)Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 31, Dz. Urz. UE L 314 z 29.11.2011, str. 31, Dz. Urz. UE L 321 z 20.11.2012, str. 54, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356, Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 29, Dz. Urz. UE L 194 z 02.07.2014, str. 10, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 85, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2016, str. 59 oraz Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29).