Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.971

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1144) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule, w § 1 w pkt 1 i w § 2 w pkt 1 wyraz "ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowych";
2) w § 2 w pkt 2 wyraz "ponadgimnazjalną" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawową".
§  2.  Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się także do kandydatów do dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół i klas do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).