Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1081

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. poz. 587 oraz z 2016 r. poz. 660) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 uchyla się ust. 2;
2) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Rządowego Centrum Legislacji może wyrazić zgodę na udział w aplikacji osoby posiadającej wykształcenie prawnicze zatrudnionej na stanowisku do spraw legislacji, innej niż wymienione w ust. 1";

3) w § 13 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący komisji egzaminacyjnej - Prezes Rządowego Centrum Legislacji albo kierownik aplikacji;",

b) w pkt 2 uchyla się lit. b;
4) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata za uczestnictwo w aplikacji jest równa 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", za rok poprzedzający rozpoczęcie aplikacji.";

5) w § 25:
a) w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. b,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kierownikowi aplikacji i osobom prowadzącym wykłady lub ćwiczenia przysługuje zwrot kosztów przejazdu lub noclegu według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.".

§  2.  Do aplikacji edycji 2016/2017 stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.