Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.660

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199, z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269 oraz z 2016 r. poz. 34) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. poz. 587) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Przedmiotem wykładów są:

1) procedura prawodawcza;

2) wybrane problemy legislacyjne podstawowych dyscyplin prawa;

3) prawo Unii Europejskiej i harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej;

4) wybrane problemy z zakresu prawa międzynarodowego, w tym wpływ prawnomiędzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie praw człowieka na proces tworzenia prawa;

5) orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwo sądowe;

6) język prawny i język prawniczy;

7) posługiwanie się narzędziami informatycznymi stosowanymi w procesie legislacyjnym.

2. Przedmiotem ćwiczeń oraz zajęć z patronem jest nabywanie praktycznych umiejętności opracowywania w szczególności:

1) projektów aktów prawnych;

2) projektów założeń projektów ustaw;

3) stanowisk prawno-legislacyjnych do projektów aktów prawnych lub projektów założeń projektów ustaw.

3. W ramach zajęć z patronem aplikant jest obowiązany do udziału w co najmniej 5 komisjach prawniczych.";

2) w § 7:
a) uchyla się ust. 1,
b) w ust. 3 uchyla się pkt 4;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Uczestnikiem aplikacji może być posiadający wykształcenie prawnicze:

1) członek korpusu służby cywilnej, o której mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

2) urzędnik, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2015 r. poz. 1220);

3) żołnierz zawodowy;

4) funkcjonariusz służby;

5) pracownik samorządowy.";

4) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nabór na aplikację przeprowadza komisja kwalifikacyjna, której skład ustala Prezes Rządowego Centrum Legislacji.",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Komisja ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji, biorąc pod uwagę:";

5) w § 10 w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Do liczby 30 godzin nie wlicza się udziału w komisjach prawniczych, o których mowa w § 4 ust. 3.";

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Terminy odbywania wykładów i ćwiczeń wyznacza kierownik aplikacji.";

7) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Aplikant skreślony z listy aplikantów, w przypadku usprawiedliwienia nieobecności, może być przyjęty na kolejną edycję aplikacji pod warunkiem ponownego skierowania go na aplikację i uiszczenia opłaty za uczestnictwo w aplikacji.";

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Egzamin polega na:

1) sporządzeniu przez aplikanta pracy pisemnej oraz przedstawieniu tej pracy komisji egzaminacyjnej;

2) sprawdzeniu wiedzy aplikanta w zakresie przygotowanej pracy oraz w zakresie określonym w § 4 ust. 1.

2. Praca pisemna obejmuje opracowanie jednego zadania wylosowanego z listy zadań przygotowanej przez komisję egzaminacyjną.

3. Aplikant składa pracę przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej w terminie 7 dni od dnia wylosowania zadania.

4. W trakcie sprawdzenia wiedzy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być obecny patron aplikanta.";

9) uchyla się § 18 i § 19;
10) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Egzamin kończy się oceną pozytywną lub negatywną";

11) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W razie otrzymania oceny negatywnej z egzaminu aplikant może przystąpić do niego ponownie tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Przepisy § 17 i § 20 stosuje się odpowiednio.";

12) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. W razie usprawiedliwionej niemożności przystąpienia do egzaminu aplikant może przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Przepisy § 17 i § 20 stosuje się odpowiednio.";

13) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata za uczestnictwo w aplikacji jest równa 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r., ustalonego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem".";

14) w § 25 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. a-c otrzymują brzmienie:

"a) kierownika aplikacji, w wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia,

b) zastępcy kierownika aplikacji, o ile zostanie powołany, w wysokości do 30% przeciętnego wynagrodzenia,

c) patronów, w wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia - za każdego aplikanta;",

b) w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) członków komisji kwalifikacyjnej, w wysokości do 10% przeciętnego wynagrodzenia,

b) członków komisji egzaminacyjnej, w wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia;".

§  2. Do aplikacji edycji 2015/2016 stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.