Zmiana rozporządzenia w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.301

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lutego 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej (Dz. U. poz. 265) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu założycielskiego oraz na stronie internetowej ogłaszającego przetarg.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.