Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1898

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 objaśnienie symbolu K otrzymuje brzmienie:

"K- kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, w wysokości:

1) 22 750 zł w 2019 r.;

2) 25 000 zł w 2020 r. i w latach następnych.";

2) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Maksymalna kwota zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w 2019 r. i w latach następnych z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej jest wyliczana jako iloczyn liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej wynikającej z podpisanych umów przez województwo do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm, i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej w wysokości:

1) 22 750 zł w 2019 r.;

2) 25 000 zł w 2020 r. i w latach następnych.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi:

1) w 2019 r. - 18 096 zł;

2) w 2020 r. - 20 496 zł;

3) w 2021 r. - 21 696 zł;

4) w 2022 i w latach następnych - 22 896 zł.".

§  2. 
1.  Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, przysługujących w 2019 r., ustala się ponownie z zastosowaniem § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu powiatowego na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, przysługujących w 2019 r., ustala się ponownie z zastosowaniem § 5 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 października 2019 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.