Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1266

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2-5 otrzymują brzmienie:

"§ 2. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje środki Funduszu samorządowi:

1) wojewódzkiemu - na realizację zadań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 36 ustawy;

2) powiatowemu - na realizację zadań określonych w art. 11, art. 12a, art. 13, art. 26, art. 26d, art. 26e, art. 26g, art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8, art. 36, art. 38 oraz art. 40 i art. 41 ustawy.

§ 3. Wysokość środków Funduszu dla samorządu wojewódzkiego na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 1 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Sw - roczna wysokość środków Funduszu dla województwa w przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które są finansowane ze środków Funduszu,

F - kwota środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy wojewódzkie,

Bw - liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w województwie w, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca na podstawie dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej "GUS",

l - liczba województw,

Nw - liczba osób niepełnosprawnych w województwie w, gdzie:

Np - liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p,

gdzie: Np = Ndp +Nmp

Ndp - liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w powiecie p,

gdzie NdP = Dp x ad

ad - wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p według dostępnych danych GUS,

Dp - liczba osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS,

Nmp - liczba niepełnosprawnych dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p,

gdzie: Nmp = Mp x am

Mp - liczba dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p, na podstawie dostępnych danych GUS,

am - wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0-14 lat w kraju na podstawie dostępnych danych GUS,

Hw - środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania zakładów aktywności zawodowej dla województwa w wyliczone według wzoru:

Hw = Uw x K

Uw - liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej, wynikająca z podpisanych umów, których stroną jest województwo w do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm,

K - kwota 22 000 zł - na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej.

§ 4. Wysokość środków Funduszu dla samorządu powiatowego na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 2 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Sp - roczna wysokość środków Funduszu dla powiatu p przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które są finansowane ze środków Funduszu,

R - kwota środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy powiatowe,

Bp - liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w powiecie p. wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca na podstawie dostępnych danych GUS,

L - liczba powiatów,

Np - liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p,

gdzie: Np =Ndp +Nmp

Ndp - liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w powiecie p,

gdzie: Ndp = Dp x ad

ad -wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p według dostępnych danych GUS,

Dp - liczba osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS,

Nmp - liczba niepełnosprawnych dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p,

gdzie: Nmp = Mp x am

Mp - liczba dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p, na podstawie dostępnych danych GUS,

am - wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0-14 lat w kraju na podstawie dostępnych danych GUS,

Wp - środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej dla powiatu p wyliczone według wzoru:

Wp = Up x T

gdzie:

Up - liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikająca z podpisanych umów przez powiat p do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm,

T - kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości, o której mowa w § 5 ust. 4.

§ 5. 1. Ustalenie maksymalnych kwot zobowiązań dla poszczególnych zadań, wykazywanych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych, o których mowa w art. 35c ust. 1 ustawy, za okres roku poprzedniego, następuje w drodze spisu umów zawartych przez samorząd województwa lub powiatu, przeprowadzonego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

2. Maksymalna kwota zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w 2019 r. i w latach następnych z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej jest wyliczana jako iloczyn liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej wynikającej z podpisanych umów przez województwo do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej w wysokości 22 000 zł.

3. Maksymalna kwota zobowiązań samorządu powiatowego do wypłaty w 2018 r. i w latach następnych z tytułu dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej jest wyliczana jako iloczyn liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikającej z podpisanych umów przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm, i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, o której mowa w ust. 4.

4. Wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi:

1) w 2018 r. - 16 596 zł;

2) w 2019 r. - 17 796 zł;

3) w 2020 r. i w latach następnych - 18 996 zł.";

2) w § 6 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Zarząd Funduszu przekazuje samorządom informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdań rzeczowo-finansowych, o których mowa w art. 35c ust. 1 ustawy, za okres roku poprzedniego, nie wcześniej jednak niż przed opublikowaniem ustawy budżetowej na dany rok.".

§  2.  Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu powiatowego na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, przysługujących w 2018 r., ustala się ponownie z zastosowaniem § 5 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Maksymalna kwota zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w 2018 r. z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej nie może przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie zmienianego § 3 i § 5 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.