Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.793

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1206) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 23:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opracowywanie projektów kasacji Prokuratora Generalnego od prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych w sprawach karnych i nieletnich kończących postępowanie oraz projektów skarg na wyroki sądów odwoławczych rozpoznawanych na podstawie przepisów k.p.k.;",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) opracowywanie projektów skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego od prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych kończących postępowanie w sprawie;",

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) rozpoznawanie wniosków prokuratorów o wniesienie kasacji w sprawach karnych i opracowywanie w tych sprawach projektów kasacji Prokuratora Generalnego lub pism zawiadamiających o odmowie wniesienia kasacji;",

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) oddziaływanie na praktykę oskarżycielską jednostek, w szczególności przez opracowywanie wyników badań problematyki kasacyjnej i związanej ze skargą nadzwyczajną oraz kierowanie pism instrukcyjnych do prokuratur regionalnych;";

2) w § 24:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) udział prokuratorów w posiedzeniach Sądu Najwyższego dotyczących sądowej kontroli postępowania przygotowawczego, w zakresie właściwości Departamentu;",

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) opracowywanie projektów nadzwyczajnych środków zaskarżenia od wyroków Sądu Najwyższego oraz udział prokuratorów przed Sądem Najwyższym w postępowaniu odwoławczym, postępowaniu związanym z rozpoznaniem nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz w innych ustawowo określonych przypadkach, w zakresie właściwości Departamentu;",

c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

"8a) opracowywanie projektów skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego od prawomocnych orzeczeń sądów wojskowych kończących postępowanie w sprawie;

8b) udział w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących rozpoznania skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie;",

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) analizowanie spraw dotyczących pytań prawnych i przygotowywanie projektów dokumentów oraz opiniowanie projektów uchwał Sądu Najwyższego, w zakresie właściwości Departamentu;";

3) w dziale V w rozdziale 5 przed § 333 dodaje się § 332a-332h w brzmieniu:

"§ 332a. 1. W razie uzyskania na skutek pisma zawierającego prośbę o wniesienie kasacji od prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie informacji uprawdopodabniających uchybienie, o którym mowa w art. 523 § 1 zdanie pierwsze k.p.k. lub art. 523 § 1 zdanie drugie w związku z art. 523 § 1a k.p.k., zwanego dalej "pismem o kasację", prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej zwraca się do właściwego sądu o nadesłanie akt sprawy.

2. Jeżeli na podstawie treści pisma o kasację można ustalić, że nie zachodzą ustawowe warunki dopuszczalności wniesienia kasacji, nie występuje się o akta sprawy, a pismo pozostawia się bez biegu.

3. W razie braku podstaw do wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego pismo o kasację pozostawia się bez biegu.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, pozostawienie pisma o kasację bez biegu nie wymaga uzasadnienia. Przyczynę pozostawienia pisma bez biegu odnotowuje się w aktach sprawy prokuratora.

5. O wniesieniu kasacji albo pozostawieniu bez biegu pisma o kasację zawiadamia się autora pisma. W przypadku pozostawienia pisma o kasację bez biegu w zawiadomieniu podaje się przyczynę i podstawę prawną. Zawiadomienie nie wymaga uzasadnienia.

§ 332b. 1. Jeżeli pismo o kasację nie wskazuje orzeczenia, którego dotyczy, oraz okoliczności mogących stanowić podstawę zarzutów kasacyjnych, wzywa się jego autora do usunięcia tych braków w terminie 7 dni.

2. W razie nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 1, pismo o kasację pozostawia się bez biegu, o czym poucza się w wezwaniu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, autora pisma o kasację nie zawiadamia się o pozostawieniu tego pisma bez biegu. Przepis § 332a ust. 4 zdanie drugie stosuje się.

§ 332c. 1. Jeżeli z treści pisma o kasację wynika, że nie pochodzi od osoby, której dotyczy prawomocne orzeczenie sądu kończące postępowanie, osoby dla niej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. lub osoby uprawnionej do jej reprezentowania, pozostawia się je bez biegu. Przepisy § 332a ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wątpliwości, czy pismo o kasację pochodzi od osoby wskazanej w ust. 1, prokurator może zażądać od autora pisma wykazania tej okoliczności w terminie 7 dni.

3. W razie niewskazania w terminie, o którym mowa w ust. 2, że pismo o kasację pochodzi od osoby wskazanej w ust. 1, pismo pozostawia się bez biegu, o czym poucza się w wezwaniu. Przepisy § 332a ust. 4 zdanie drugie i § 332b ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

§ 332d. Pismo o kasację ponownie wniesione w sprawie, w której stwierdzono brak podstaw do wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego, pozostawia się bez biegu. Przepisy § 332a ust. 4 zdanie drugie i § 332b ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

§ 332e. 1. Jeżeli z treści pisma o kasację lub innych okoliczności znanych prokuratorowi z urzędu wynika, że prośbę o wniesienie kasacji w tej samej sprawie skierowano również do innego uprawnionego organu, prokurator występuje do niego o informację o sposobie jej rozpatrzenia.

2. Do czasu uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1, prokurator może powstrzymać się od podejmowania dalszych czynności.

3. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1, pismo o kasację można pozostawić bez biegu w przypadku,

gdy:

1) w tej samej sprawie i w interesie tej samej strony pismo o kasację skierowano do innego uprawnionego organu;

2) inny uprawniony organ podjął decyzję o wniesieniu kasacji w tej samej sprawie i w interesie tej samej strony;

3) kasacja w tej samej sprawie i w interesie tej samej strony została wniesiona przez inny uprawniony organ.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepisy § 332a ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 332f. 1. Nie nadaje się biegu pismom o kasację:

1) niezawierającym imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji;

2) skierowanym drogą elektroniczną, chyba że zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP;

3) zawierającym treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe;

4) niezawierającym informacji, o których mowa w § 332a ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy § 332a ust. 4 zdanie drugie i § 332b ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, przepisy § 332a ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 332g. 1. Jeżeli pismo o kasację nie jest podpisane, wzywa się jego autora do usunięcia tego braku w terminie

7 dni.

2. W razie nieusunięcia braku w terminie wskazanym w ust. 1 pismo o kasację pozostawia się bez biegu, o czym poucza się w wezwaniu. Przepisy § 332a ust. 4 zdanie drugie i § 332b ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

§ 332h. Pismo o kasację pozostawia się bez biegu w przypadku stwierdzenia zaginięcia lub zniszczenia akt sprawy, której dotyczy. W takim przypadku zawiadamia się autora pisma o pozostawieniu tego pisma bez biegu, pouczając go o treści art. 160 § 3 k.p.k. i art. 161 k.p.k. Przepis § 332a ust. 4 stosuje się odpowiednio.";

4) w § 333 w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Kasację od orzeczeń wydanych przez sądy wojskowe wnosi Zastępca Prokuratora Generalnego do spraw Wojskowych.";

5) w § 335 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do wystąpień, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 332a-332h.";

6) w dziale V po rozdziale 5 dodaje się rozdział 6 w brzmieniu:

"Rozdział 6

Postępowanie w przedmiocie skargi nadzwyczajnej

§ 335a. 1. W razie uzyskania, na skutek pisma zawierającego prośbę o wniesienie skargi nadzwyczajnej lub wskazującego okoliczności mogące stanowić podstawę jej zarzutów, zwanego dalej "pismem o skargę nadzwyczajną", albo z urzędu, informacji uprawdopodabniających uchybienie uzasadniające wniesienie skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, które nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia, prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej zwraca się do prokuratora regionalnego o dokonanie oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej, chyba że uzna, iż nie jest to konieczne.

2. Prokurator regionalny, przed dokonaniem oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej, zwraca się do prezesa właściwego sądu apelacyjnego o niezwłoczne nadesłanie akt sprawy.

3. Prokurator regionalny, zwracając się o niezwłoczne nadesłanie akt sprawy, może wystąpić do prezesa właściwego sądu apelacyjnego o przedstawienie opinii w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej w sprawie, o której akta wystąpił; w takim przypadku prokurator regionalny przesyła prezesowi właściwego sądu apelacyjnego kopię pisma o skargę nadzwyczajną lub informacje uprawdopodabniające uchybienie uzasadniające wniesienie skargi nadzwyczajnej.

4. Prokurator regionalny, przed dokonaniem oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej, może zwrócić się do podległych mu kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury, z których prokuratorzy brali udział w postępowaniach sądowych, o przedstawienie stanowiska w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia od tego orzeczenia skargi nadzwyczajnej.

5. Prokurator regionalny po dokonaniu oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej niezwłocznie przesyła prokuratorowi wykonującemu czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej akta sprawy wraz z projektem skargi nadzwyczajnej albo stanowiskiem w przedmiocie braku podstaw do jej wniesienia.

6. Jeżeli w stanowisku, o którym mowa w ust. 5, wskazano oczywisty brak podstaw do wniesienia skargi nadzwyczajnej, akt sprawy nie przesyła się prokuratorowi wykonującemu czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej, chyba że wystąpi z takim żądaniem.

7. Prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej zawiadamia autora pisma o skargę nadzwyczajną o wniesieniu skargi nadzwyczajnej przez Prokuratora Generalnego albo o pozostawieniu tego pisma bez biegu z uwagi na brak podstaw do jej wniesienia. W przypadku pozostawienia pisma o skargę nadzwyczajną bez biegu w zawiadomieniu podaje się przyczynę i podstawę prawną. Zawiadomienie nie wymaga uzasadnienia.

§ 335b. Jeżeli pismo o skargę nadzwyczajną skierowano do prokuratora regionalnego, przepisy § 335a ust. 2-7 stosuje się odpowiednio, z tym że akta sprawy wraz z projektem skargi nadzwyczajnej albo stanowiskiem w przedmiocie braku podstaw do jej wniesienia przesyła się Dyrektorowi Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej.

§ 335c. Pismo o skargę nadzwyczajną, skierowane do prokuratora okręgowego lub prokuratora rejonowego, przekazuje się niezwłocznie właściwemu prokuratorowi regionalnemu. Przepisy § 335a ust. 2-7 i § 335b stosuje się odpowiednio.

§ 335d. 1. Jeżeli pismo o skargę nadzwyczajną nie jest podpisane, wzywa się jego autora do usunięcia tego braku w terminie 7 dni.

2. W razie nieusunięcia braku w terminie wskazanym w ust. 1 pismo o skargę nadzwyczajną pozostawia się bez biegu, o czym poucza się w wezwaniu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, autora pisma o skargę nadzwyczajną nie zawiadamia się o pozostawieniu tego pisma bez biegu. Przyczynę pozostawienia pisma o skargę nadzwyczajną bez biegu odnotowuje się w aktach sprawy prokuratora.

§ 335e. 1. Nie nadaje się biegu pismom o skargę nadzwyczajną:

1) niezawierającym imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji;

2) skierowanym drogą elektroniczną, chyba że zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP;

3) zawierającym treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe;

4) niezawierającym informacji, o których mowa w § 335a ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepis § 335d ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, przepis § 335a ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 335f. 1. Jeżeli z treści pisma o skargę nadzwyczajną lub innych okoliczności wynika, że prośbę o wniesienie skargi nadzwyczajnej w tej samej sprawie skierowano również do innego uprawnionego organu, prokurator występuje do niego o informację o sposobie jej rozpatrzenia.

2. Do czasu uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1, prokurator może powstrzymać się od podejmowania dalszych czynności.

3. Pismo o skargę nadzwyczajną pozostawia się bez biegu w przypadku, gdy:

1) w tej samej sprawie i w interesie tej samej strony pismo o skargę nadzwyczajną skierowano do innego uprawnionego organu w zakresie jego właściwości;

2) inny uprawniony organ, w zakresie swojej właściwości, podjął decyzję o wniesieniu skargi nadzwyczajnej w tej samej sprawie i w interesie tej samej strony;

3) skarga nadzwyczajna w tej samej sprawie i w interesie tej samej strony została wniesiona przez inny uprawniony organ w zakresie jego właściwości.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, przepis § 335a ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 335g. Pismo o skargę nadzwyczajną pozostawia się bez biegu w przypadku stwierdzenia zaginięcia lub zniszczenia akt sprawy, której dotyczy. W takim przypadku zawiadamia się autora tego pisma o pozostawieniu pisma bez biegu, pouczając go o treści art. 160 § 3 k.p.k. i art. 161 k.p.k. Przepisy § 335a ust. 7 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§ 335h. 1. Pismo o skargę nadzwyczajną w sprawie, w której nie upłynął termin do wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego lub skargi kasacyjnej, wniosku o wznowienie postępowania na niekorzyść oskarżonego lub skargi o wznowienie postępowania lub postępowanie kasacyjne albo postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania toczy się, pozostawia się bez biegu. Przepis § 335a ust. 7 stosuje się odpowiednio.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli uchybienie, o którym mowa w § 335a ust. 1, nie może być podstawą wniesienia kasacji.

§ 335i. Jeżeli z treści pisma o skargę nadzwyczajną wynika, że w sprawie, której dotyczy, nie zachodzą uchybienia uzasadniające wniesienie skargi nadzwyczajnej, pismo to pozostawia się bez biegu. Przepis § 335a ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 335j. 1. Pismo o skargę nadzwyczajną ponownie wniesione w sprawie, w której Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził brak podstaw do wniesienia skargi nadzwyczajnej, pozostawia się bez biegu.

2. Jeżeli brak podstaw do wniesienia skargi nadzwyczajnej stwierdził inny organ niż wskazany w ust. 1, pismo o skargę nadzwyczajną ponownie wniesione w tej sprawie można pozostawić bez biegu, chyba że przyczyną odmowy wniesienia skargi nadzwyczajnej był brak uprawnienia organu do jej wniesienia w danej sprawie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przepis § 335d ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 335k. 1. Jeżeli pismo o skargę nadzwyczajną nie wskazuje prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, którego dotyczy, lub okoliczności mogących stanowić podstawę zarzutów skargi nadzwyczajnej, wzywa się do usunięcia tych braków w terminie 7 dni.

2. W razie nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 1, pismo o skargę nadzwyczajną pozostawia się bez biegu, o czym poucza się w wezwaniu. Przepis § 335d ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 335l. 1. Jeżeli z treści pisma o skargę nadzwyczajną wynika, że nie pochodzi od osoby, której dotyczy prawomocne orzeczenie sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończące postępowanie w sprawie, osoby dla niej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. lub osoby uprawnionej do jej reprezentowania, pozostawia się je bez biegu. Przepis § 335a ust. 7 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wątpliwości, czy pismo o skargę nadzwyczajną pochodzi od osoby, o której mowa w ust. 1, prokurator może zażądać od autora pisma wykazania tej okoliczności w terminie 7 dni.

3. W razie niewskazania w terminie, o którym mowa w ust. 2, że pismo o skargę nadzwyczajną pochodzi od osoby wskazanej w ust. 1, pismo pozostawia się bez biegu, o czym poucza się w wezwaniu. Przepis § 335d ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 335m. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym w przedmiocie skargi nadzwyczajnej uczestniczy prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej. Przepisy § 333 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.";

7) w § 354 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Do sporów o właściwość miejscową stosuje się odpowiednio przepisy § 116 ust. 3 i 4.";

8) w § 366 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W razie stwierdzenia, że do wniesienia skargi jest uprawniony wyłącznie Prokurator Generalny, akta sprawy lub inne materiały przedstawia się niezwłocznie Prokuratorowi Generalnemu z projektem skargi.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie potrzeby wystąpienia Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego z wnioskiem o unieważnienie prawomocnego orzeczenia na podstawie art. 96 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650 i 771).";

9) po § 366 dodaje się § 366a w brzmieniu:

"§ 366a. 1. Do skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawach, o których mowa w niniejszym dziale, stosuje się odpowiednio przepisy § 332a, § 332b i § 332d-332h.

2. Jeżeli z treści pisma zawierającego prośbę o wniesienie skargi kasacyjnej albo skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie wynika, że nie pochodzi od strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika lub osoby, która ma interes prawny we wniesieniu przez Prokuratora Generalnego skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, pismo to pozostawia się bez biegu, o czym zawiadamia się jego autora. Przepisy § 332c ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. Do skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń sądu powszechnego kończących postępowanie w sprawach, o których mowa w niniejszym dziale, stosuje się przepisy § 335a-335k i § 335m.

4. Jeżeli z treści pisma o skargę nadzwyczajną wynika, że nie pochodzi od struny, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika lub osoby, która ma interes prawny we wniesieniu przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej od orzeczenia sądu powszechnego kończącego postępowanie w sprawie, pismo to pozostawia się bez biegu, o czym zawiadamia się jego autora. Przepisy § 335l ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.";

10) w § 368:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Jeżeli organ swoim zakresem właściwości obejmuje obszar działania więcej niż jednej prokuratury rejonowej lub prokuratury okręgowej, właściwość miejscową ustala się:

1) w sprawach dotyczących nieruchomości - według miejsca jej położenia;

2) w innych sprawach - według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w jego braku - według miejsca pobytu w kraju strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju miejsca zamieszkania (siedziby) ani miejsca pobytu - według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju.

1b. Właściwość miejscowa prokuratury nie ulega zmianie w przypadku postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie nadzwyczajnym.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do sporów o właściwość miejscową stosuje się odpowiednio przepisy § 116 ust. 3 i 4.";

11) w § 369:
a) w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Akta sprawy lub inne materiały przedstawia się Prokuratorowi Generalnemu z odpowiednim projektem, gdy zachodzi potrzeba:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wniesienia przez Prokuratora Generalnego sprzeciwu od decyzji administracyjnej wydanej przez ministra;",

b) uchyla się ust. 2;
12) w § 371 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do właściwości miejscowej prokuratora, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 368 ust. 1-1b.";

13) po § 372 dodaje się § 372a w brzmieniu:

"§ 372a. 1. Do skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń sądu administracyjnego kończących postępowanie w sprawach, o których mowa w niniejszym dziale, stosuje się odpowiednio przepisy § 332a, § 332b i § 332d-332h.

2. Jeżeli z treści pisma zawierającego prośbę o wniesienie skargi kasacyjnej albo skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego kończącego postępowanie w sprawie wynika, że nie pochodzi od strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika lub osoby, która ma interes prawny we wniesieniu przez Prokuratora Generalnego skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem od prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego kończącego postępowanie w sprawie, pismo to pozostawia się bez biegu, o czym zawiadamia się jego autora. Przepisy § 332c ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.";

14) § 387 otrzymuje brzmienie:

"§ 387. Skarga lub wniosek ponownie wniesione w sprawie już wyjaśnionej, niezawierające nowych okoliczności, są pozostawiane bez biegu i bez zawiadamiania o tym wnoszącego, o czym poucza się go przy odpowiedzi na pierwszą rozpoznaną skargę lub wniosek w tej sprawie.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.