Zmiana rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1883

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 września 2022 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1259) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2046 oraz z 2022 r. poz. 1808) w § 2 w pkt 5 w lit. t średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. u i v w brzmieniu:

"u) sprawy o wpisanie hipoteki umownej do księgi wieczystej,

v) sprawy o wpis do księgi wieczystej lub sprawy o założenie księgi wieczystej, jeżeli ich rozpoznanie jest niezbędne do rozpoznania wniosku o wpisanie hipoteki umownej do księgi wieczystej;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.