Zmiana rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1629

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141, z 2020 r. poz. 1640 oraz z 2021 r. poz. 1188) w § 2 w pkt 5:
1)
lit. n otrzymuje brzmienie:

"n) sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), a także sprawy wszczęte na skutek zażalenia na nakaz lub zakaz wydany przez funkcjonariusza Policji na podstawie art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005) albo żołnierza Żandarmerii Wojskowej na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214),";

2)
w lit. s średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. t w brzmieniu:

"t) sprawy, o których mowa w art. 579 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598);".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.