§ 1. - Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do... - Dz.U.1945.21.126 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.21.126

Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1945 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 781) z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany następujące:
1)
W dziale I przepisy rozdziału 3 otrzymują brzmienie:

"§ 13. (1) Wychowawczynie przedszkoli, posiadające przepisane kwalifikacje, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy XI, po trzech latach służby - grupy X, po dziesięciu latach służby - grupy IX, po osiemnastu latach służby - grupy VIII, wreszcie po dwudziestu siedmiu latach służby - grupy VII.

(2) Wychowawczynie przedszkoli, posiadające obok kwalifikacyj przepisanych, kwalifikacje nauczycieli szkół powszechnych oraz wychowawczynie przedszkoli, posiadające ukończone liceum dla wychowawczyń przedszkoli, otrzymują uposażenie określone w § 15.

§ 14. Wychowawczynie przedszkoli, nie posiadające przepisanych kwalifikacyj, otrzymują uposażenie grupy XI.

§ 15. Posiadający przepisane kwalifikacje do nauczania nauczyciele publicznych szkół powszechnych i nauczyciele szkół ćwiczeń oraz nauczyciele oddziałów pomocniczych specjalnych przy szkołach powszechnych otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy X i pozostają w tej grupie do czasu zdania egzaminu praktycznego. Po ukończeniu przynajmniej trzech lat służby i po zdaniu egzaminu praktycznego otrzymują uposażenie grupy IX, po dziewięciu latach służby - grupy VIII, po osiemnastu latach służby - grupy VII, wreszcie po dwudziestu siedmiu latach służby mogą być awansowani do grupy VI.

§ 16. Nauczyciele publicznych szkół powszechnych, szkół ćwiczeń oraz szkół specjalnych ogólnokształcących, posiadający oprócz kwalifikacyj nauczycieli szkół powszechnych jeszcze specjalny egzamin zawodowy, określony przez Ministra Oświaty, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy X, po trzech latach służby i ustaleniu uposażenie grupy IX, po dziewięciu latach służby - grupy VIII, po piętnastu latach służby - grupy VII, wreszcie po dwudziestu czterech latach służby - grupy VI.

§ 17. Nauczyciele publicznych szkół powszechnych, szkół ćwiczeń oraz szkół specjalnych ogólnokształcących, którzy oprócz przepisanych dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych kwalifikacyj zawodowych mają ukończony Państwowy Instytut Nauczycielski, Państwowe Pedagogium, Państwowy Instytut Robót Ręcznych, Instytut Wychowania Fizycznego, Konserwatorium Muzyczne (Wydział Nauczycielski), Instytut Pedagogiczny w Katowicach (począwszy od roku 1931/32), 4-letni Instytut Pedagogiczny Związku Nauczycielstwa Polskiego, lub jeden z zakładów równorzędnych, określonych przez Ministra Oświaty, otrzymują przy mianowaniu uposażenia grupy IX, po trzech latach służby i ustaleniu - grupy VIII, po dziewięciu latach służby - grupy VII, po osiemnastu latach służby - grupy VI, wreszcie po dwudziestu siedmiu latach służby mogą być awansowani do grupy V.

§ 18. Nauczyciele publicznych szkół powszechnych, szkół ćwiczeń oraz szkół specjalnych ogólnokształcących, posiadający oprócz kwalifikacyj nauczycieli szkół powszechnych zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, otrzymują uposażenie określone w § 20.

§ 19. Nauczyciele publicznych szkół powszechnych, szkół ćwiczeń oraz szkół specjalnych ogólnokształcących, nie posiadający przepisanych kwalifikacyj, otrzymują uposażenie grupy X, a jeżeli posiadają zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, uposażenie grupy IX.

§ 20. Nauczyciele państwowych szkół średnich ogólnokształcących oraz zakładów kształcenia wychowawczyń przedszkoli i nauczycieli, posiadający kwalifikacje przewidziane ustawą z dnia 26 września 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 864) wraz z późniejszymi zmianami, z wyjątkiem nauczycieli rysunków, zajęć praktycznych, śpiewu, muzyki i ćwiczeń cielesnych, nie mających matury licealnej (gimnazjalnej dawnego typu lub seminarialnej) i ukończonych co najmniej dwuletnich specjalnych kursów zawodowych, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy VIII, a po zdaniu państwowego egzaminu pedagogicznego i trzech latach służby - grupy VII, po dwunastu latach służby - grupy VI i po dwudziestu jeden latach służby - grupy V.

§ 21. Nauczyciele państwowych szkół średnich ogólnokształcących oraz zakładów kształcenia wychowawczyń przedszkoli i nauczycieli, nauczający rysunków, zajęć praktycznych, śpiewu, muzyki i ćwiczeń cielesnych, a nie mający matury licealnej (gimnazjalnej dawnego typu lub seminarialnej) i ukończonych conajmniej dwuletnich specjalnych kursów zawodowych, oraz nauczyciele tychże szkół, mający ukończony Państwowy Instytut Nauczycielski, jeżeli nie nabyli praw przysługujących wykwalifikowanym nauczycielom szkół średnich, otrzymują uposażenie określone w § 17.

§ 22. Nauczyciele państwowych szkół średnich ogólnokształcących oraz zakładów kształcenia wychowawczyń przedszkoli i nauczycieli, nie posiadający przepisanych kwalifikacyj, otrzymują uposażenie grupy IX, a jeżeli posiadają zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, - uposażenie grupy VIII.

§ 23. (1) Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawodowych, posiadający ukończony Państwowy Instytut Nauczycielski, Instytut Wychowania Fizycznego, Konserwatorium Muzyczne (Wydział Nauczycielski), Seminarium Gospodarcze w Snopkowie w latach od 1925 do 1936 lub Prywatną Szkołę Gospodarczą Żeńską w Snopkowie Towarzystwa Gospodarczego Wykształcenia we Lwowie - od r. 1936, albo inny zakład określony przez Ministra Oświaty - otrzymują uposażenie określone w § 17.

(2) Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawodowych otrzymują uposażenie określone w § 16.

(3) Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawodowych, posiadający zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, otrzymują uposażenie określone w § 20.

§ 24. (1) Kwalifikowani nauczyciele średnich szkół zawodowych, posiadający zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, otrzymują uposażenie określone w § 20.

(2) Kwalifikowani nauczyciele średnich szkół zawodowych, nie posiadający studiów wyższych, otrzymują uposażenie określone w § 17.

§ 25. Kwalifikowani instruktorzy w szkołach zawodowych otrzymują przy mianowaniu uposażenia grupy IX, po dziewięciu latach służby - grupy VIII, po piętnastu latach służby - grupy VII, wreszcie po dwudziestu czterech latach służby - grupy VI.

§ 26. Nauczyciele publicznych szkół dokształcających otrzymują uposażenie jak nauczyciele niższych szkół zawodowych w zależności od posiadanych kwalifikacyj.

§ 27. (1) Niekwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawodowych otrzymują uposażenie grupy X, a jeżeli posiadają zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe - grupy IX.

(2) Niekwalifikowani nauczyciele średnich szkół zawodowych otrzymują uposażenie grupy IX, a jeżeli posiadają studia wyższe zakończone przepisanymi egzaminami - grupy VIII.

(3) Niekwalifikowani instruktorzy szkół zawodowych otrzymują uposażenie grupy IX.

§ 28. (1) Nauczyciele szkół wyższych nieakademickich, posiadający obok studiów wyższych kwalifikacje zawodowe, określone przez Ministra Oświaty, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy VII, po sześciu latach służby - grupy VI, po piętnastu latach służby - grupy V.

2) Nauczyciele szkół wyższych nieakademickich o innych kwalifikacjach otrzymują uposażenie jak nauczyciele państwowych szkół średnich ogólnokształcących.

§ 29. Zasady zaszeregowania i automatycznego przechodzenia do wyższych grup uposażenia wychowawców(czyń) domów dziecięcych, internatów i burs, jak również nauczycieli oraz pomocniczych sił nauczycielskich i instruktorów, nie wymienionych w rozporządzeniu niniejszym, określi Minister Oświaty w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

§ 30. Dyrektorzy i kierownicy szkół otrzymują uposażenie i awansują do wyższych grup uposażenia na zasadach przewidzianych dla nauczycieli szkół przez nich kierowanych z tym, że przy obliczaniu lat służby należy ich służbę w charakterze dyrektora lub kierownika - liczyć jako służbę nauczycielską.

§ 31. (1) Urzędnicy administracji szkolnej, przeniesieni do służby nauczycielskiej, zachowują posiadaną w służbie urzędniczej grupę uposażenia dopóty, dopóki nie przejdą automatycznie do wyższej grupy uposażenia, przy czym lata pracy w administracji szkolnej liczą się im do lat służby nauczycielskiej.

(2) Przepis ustępu pierwszego nie dotyczy tych urzędników administracji szkolnej, którzy ustępują ze stanowiska na żądanie organów kontroli społecznej. Do wymiaru uposażenia jednak będą policzone lata pracy w administracji szkolnej, jak lata służby nauczycielskiej.

§ 32. Nauczyciel przeniesiony do służby w administracji szkolnej otrzymuje w czasie tej służby uposażenie zasadnicze takie, jakie przysługiwało by mu przy pozostawaniu w służbie nauczycielskiej. Nie wyklucza to jednak możności wcześniejszego awansowania go do wyższej grupy uposażenia na podstawie przepisów o państwowej służbie cywilnej.

§ 33. Przesunięcie do wyższej grupy uposażenia następuje tylko w dniu 1 stycznia lub 1 lipca po ziszczeniu się warunków wymaganych do awansu automatycznego".

2)
W § 40 pkt 5 lit. e) otrzymuje brzmienie następujące:

"e) Nauczycielom szkół państwowych lub publicznych z tytułu nauczania lub zajęć w godzinach nadliczbowych, nauczycielom szkół ćwiczeń, szkół powszechnych i specjalnych, którzy spełniają czynności związane z praktycznym kształceniem kandydatów na nauczycieli, nauczycielom, spełniającym czynności związane z zarządem internatów lub czynności wychowawców młodzieży w internatach, nauczycielom szkół gospodarstwa wiejskiego, którzy wykonują prace w gospodarstwach szkół, oraz wybitnym fachowcom w szkołach zawodowych i specjalnych, przyznaje się dodatki służbowe, których stawki ustala Minister Oświaty w porozumieniu z Ministrem Skarbu".