§ 6. - Zmiana rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1922 r. celem wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.12.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.
§  6.
Ustalona zgodnie z §§ 2, 3 i 4 niniejszego rozporządzenia suma składek, mająca służyć za podstawą do obliczenia opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń, przelicza się na franki złote według przeciętnej wartości franka złotego za rok sprawozdawczy, ogłoszonej przez Ministra Skarbu w Monitorze Polskim zgodnie z art. 3 ustawy z dn. 6 grudnia 1923 r.