§ 12. - Zmiana rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1922 r. celem wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.12.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.
§  12.
Każdy zakład ubezpieczeń ma w ciągu 14 dni po zatwierdzeniu bilansu przez walne zgromadzenie nadsyłać szczegółowe obliczenie zbioru składek, według wzoru № l, zgodnie z §§ 2, 3, 4, 5, 6 i 7 niniejszego rozporządzenia według poszczególnych działów ubezpieczeń podpisane przez zarząd zakładu. Zakłady ubezpieczeń oparte na wzajemności mają pozatem podać wysokość zwrotów, przyznanych członkom w poszczególnych działach ubezpieczeń oraz zwrotów z poprzedniego roku, użytych w roku sprawozdawczym na obniżenie składek.