Zmiana rozporządzenia cesarskiego z dnia 31 sierpnia 1915 r. o amortyzacji dokumentów. - Dz.U.1928.21.181 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia cesarskiego z dnia 31 sierpnia 1915 r. o amortyzacji dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.21.181

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 24 lutego 1928 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia cesarskiego z dnia 31 sierpnia 1915 r. o amortyzacji dokumentów.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnianiu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następują:

Rozporządzenie cesarskie z dnia 31 sierpnia 1915 r. o amortyzacji dokumentów (Dz. u. p. austr. Nr. 257) ulega następującym zmianom;

1)
w § 6 skreśla się ust. 2;
2)
w § 8 w pierwszem zdaniu ust. 1 skreśla się słowa: "a jeśli chodzi o jeden z dokumentów, wymienionych w § 7 L. I, od dnia pierwszego ogłoszenia w dzienniku ogłoszeń";
3)
w § 9 w pierwszem zdaniu ust. 2 zastępuje się słowa: "z dziennika ogłoszeń" słowem "skądinąd";
4)
w § 10 w pierwszem zdaniu ust. 1 skreśla się słowa: "i dalsze ogłaszanie";
5)
§ 14 skreśla się;
6)
w § 18 w ust. 2 skreśla się zdania: ostatnie i przedostatnie.

Do spraw, wszczętych na mocy rozporządzenia cesarskiego, wymienionego w art. 1, stosować należy przepisy tegoż rozporządzenia ze zmianami, zawartemi w rozporządzeniu niniejszem.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.