Zmiana "Regulaminu przewozu przesyłek tawarowych na kolejach żelaznych".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.28.239

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 20 kwietnia 1933 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580), w brzmieniu nadanem mu rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. zmieniającem i uzupełniającem przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 76, poz. 599) oraz na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarządza. się co następuje:
W "Regulaminie przewozu przesyłek tawarowych na kolejach żelaznych", ogłoszonym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 21 września 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 93 poz. 721) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
1)
W § 6, p. 9, lit. c) ostatnie zdanie zastępuje się następującem brzmieniem:

"Adresy "na zlecenie" nie są dozwolone. Kolej żelazna przyjmuje listy przewozowe adresowane "na okaziciela wtórnika listu przewozowego" pod warunkami określonymi w załączniku G do niniejszego regulaminu".

2)
Wprowadza się nowy załącznik G o następującem brzmieniu:

"Załącznik G (do § 6 Regulaminu przewoźni). Warunki przewozu przesyłek towarowych za listami przewozowemi, adresowanemi "na okaziciela wtórnika listu przewozowego".

1. Szczegółowe przepisy o przewozie przesyłek towarowych za listami przewozowemi adresowanemi "na okaziciela wtórnika listu przewozowego" (§ 6 p. 9, lit. c.) regulaminu przewozu) określa taryfa.

2. W razie zaginięcia wtórnika listu przewozowego na okaziciela, osoba żądająca wydania przesyłki powinna złożyć na stacji przeznaczenia oświadczenie, w którem należy podać istotną treść zaginionego wtórnika listu przewozowego i uprawdopodobnić jego utratę oraz uprawnienie do jego posiadania. Kolej żelazna wydaje pokwitowanie na dowód przyjęcia takiego oświadczenia.

3. Po otrzymaniu oświadczenia kolej żelazna obowiązaną jest niezwłocznie ogłosić zaginięcie wtórnika listu przewozowego na stacji przeznaczenia i zawiadomić o tem nadawcę oraz osobę, której kolej żelazna powinna donieść 6 przybyciu przesyłki (domicyljata), jeżeli osobę tę nadawca wskazał w liście przewozowym. Koszty związane z ogłoszeniem i zawiadomieniem ponosi osoba składająca oświadczenie. W ogłoszeniu należy podać datę złożenia oświadczenia, istotną treść zaginionego wtórnika listu przewozowego oraz termin, po upływie którego przesyłka będzie wydana.

4. Przesyłkę wydaje się osobie, która złożyła oświadczenie po upływie 10 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia na stacji przeznaczenia, jeżeli od chwili przybycia przesyłki upłynęło co najmniej 30 dni.

Jeżeli wtórnik zostanie przedłożony przed wydaniem przesyłki osobie składającej oświadczenie, kolej żelazna obowiązana jest wydać przesyłkę okazicielowi wtórnika listu przewozowego, który na żądanie kolei żelaznej powinien potwierdzić jej odbiór oraz wylegitymować się.

5. Wszelkie prawa związane z posiadaniem wtórnika listu przewozowego wygasają z chwilą wydania przesyłki na podstawie oświadczenia wymienionego w p. 2 niniejszego załącznika. Od tej chwili kolej żelazna nie ponosi odpowiedzialności wobec posiadacza wtórnika listu przewozowego.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1933 r. Kierownik Ministerstwa Komunikacji: