Zmiana regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.137

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 1939 r.
o zmianie regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

Na podstawie art. 17 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 806) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1932 r. Regulamin Najwyższego Trybunału Administracyjnego (Dz. U. R. P. Nr 118, poz. 968) wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 5. otrzymuje brzmienie:

"Najwyższy Trybunał Administracyjny dzieli się na dwie izby: ogólnoadministracyjną i skarbową.

Izby mogą dzielić się na sekcje.";

2)
§ 6. otrzymuje brzmienie:

"Podziału izb na sekcje i podziału czynności między sekcje oraz przydziału sędziów do poszczególnych izb dokonywa na podstawie wniosku Pierwszego Prezesa Kolegium Administracyjne po wysłuchaniu opinii przewodniczących izb.

Przydziału sędziów do poszczególnych sekcyj w obrębie izby dokonywa przewodniczący izby w porozumieniu z Pierwszym Prezesem. Przydział sędziego do pewnej sekcji nie wyłącza udziału jego w pracach innej sekcji na zarządzenie przewodniczącego izby.";

3)
§ 7. otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący izby kieruje izbą, powierzoną mu przez Pierwszego Prezesa.

Przewodniczący izby w porozumieniu z Pierwszym Prezesem wyznacza kierowników sekcyj spośród sędziów, wchodzących w skład izby, i ustala zakres czynności, związanych z kierownictwem.";

4)
§ 8. otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący izby wyznacza terminy posiedzeń, skład sędziów oraz przewodniczącego posiedzenia spośród wyznaczonych sędziów, jeżeli sam nie przewodniczy na posiedzeniu, wyznacza sędziego sprawozdawcę, ustala porządek dzienny każdego posiedzenia i rozdziela pracę między sędziów, przestrzegając równomierności obciążenia.

Przewodniczący izby może przekazywać kierownikom sekcyj poszczególne czynności, wymienione w ustępie poprzedzającym, w obrębie zleconych im funkcyj.

Przewodniczący izby czuwa nad jednolitością orzecznictwa w zakresie spraw należących do właściwości powierzonej mu izby; kierownik sekcji czuwa nad jednolitością orzecznictwa w obrębie powierzonej mu sekcji.";

5)
§ 10. otrzymuje brzmienie:

"W razie chwilowej nieobecności przewodniczącego izby zastępuje go w kierownictwie izby najstarszy służbą kierownik sekcji w tej izbie. W razie chwilowej nieobecności kierownika sekcji zastępuje go najstarszy służbą sędzia, przydzielony do danej sekcji.

Na czas dłuższej nieobecności przewodniczący izby ustanawia swego zastępcę w porozumieniu z Pierwszym Prezesem. Na czas dłuższej nieobecności kierownika sekcji ustanawia jego zastępcę przewodniczący izby.";

6)
§ 54. otrzymuje brzmienie:

"Po zaniknięciu rozprawy Trybunał udaje się na naradę; przy naradzie i głosowaniu nad wyrokiem obecni są tylko członkowie kolegium orzekającego oraz - jeżeli przewodniczący nie zarządzi inaczej - protokolant.".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.