Art. 5. - Zmiana przepisów w sprawie opłat stemplowych. - Dz.U.1935.27.200 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana przepisów w sprawie opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.27.200

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.
Art.  5.

W art. 1 ustawy z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ulg w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 239), po wyrazach: "przedsiębiorców okrętowych" umieszcza się przecinek, a wyrazy: "i maklerów okrętowych" zastępuje się wyrazami: "maklerów okrętowych i przedsiębiorstwa składowe".

Minister Skarbu władny jest zwolnić od opłaty stemplowej, przewidzianej w art. 93 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 41, poz. 413), dokumenty przewozowe, tyczące się przesyłek kolejowych z portów polskiego obszaru celnego do stacyj kolejowych zagranicznych, jeżeli przesyłka nadeszła do portu drogą morską, lub przesyłek kolejowych ze stacyj kolejowych zagranicznych do portów polskiego obszaru celnego, jeżeli przesyłka ma być z portu wywieziona drogą morską.

Minister Skarbu władny jest obniżyć opłaty stemplowe od weksli, sporządzanych w związku z finansowaniem eksportu lub zupełnie zwolnić takie weksle od opłaty.