Zmiana przepisów w sprawie opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.27.200

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 1935 r.
w sprawie zmiany przepisów o opłatach stemplowych.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

W ustawie z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 41, poz. 413) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 1 wyrazy: "w art. 71, 75, 89, 96, 103 i 109" zastępuje się wyrazami: "w art. 71 w ust. 2, w art. 75 w ust. 4, w art. 89, 96, 101 w ust. 1, w art. 103 i 109";
2)
w art. 8 wyrazy: "(art. 16 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. - Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855)" zastępuje się wyrazami: "(art. 16 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855 oraz art. 36 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 509) ";
3)
w art. 30 (w brzmieniu, ustalonem w art. 148 Prawa o notarjacie z dnia 27 października 1933 r. Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 609): a) skreśla się w ust. 1 tekst, następujący po punkcie 4, (zaczynający się od wyrazów: "na obszarze zaś") oraz punkt 5; b) w ustępie przedostatnim oznaczenie: "3, 4 i 5" zastępuje się oznaczeniem: "3 i 4";
4)
w art. 33 w ustępie ostatnim przed tekstem obecnym umieszcza się zdanie następujące: "Podwyższenie kwoty, wymierzonej w przypadkach, przewidzianych w punktach 1), 2) i 3) (wymiar dodatkowy), może nastąpić tylko na skutek późniejszego ujawnienia nowych okoliczności faktycznych lub błędu rachunkowego.";
5)
w art. 46, 73 w pkt. 8, w art. 74, 103, 104, 116, 118 i 137 pkt. 13 oznaczenie: "Dz. U. R. P. Nr. 111, poz. 733" zastępuje się oznaczeniem: "Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 55, poz. 495";
6)
w art. 52 punkt 4 (zmieniony na mocy art. LXXVII Przepisów, wprowadzających prawo o sądowem postępowaniu egzekucyjnem z dnia 27 października 1932 r., Dz. U. R. P. Nr. 93, poz. 804) otrzymuje brzmienie:

"wyroki, zastępujące umowę o przejście własności rzeczy nieruchomej, wymienione w art. 62 (§ 3) kodeksu zobowiązań z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 598), w art. XLV Przepisów, wprowadzających prawo o sądowem postępowaniu egzekucyjnem z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 93, poz. 804) i w art. LIV tychże Przepisów, o ile on wymienia art. XLV, oraz wyroki, uznające własność nieruchomości na podstawie zasiedzenia;";

7)
w art. 54 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

"tyczące się przejścia własności nieruchomości, mającego na celu regulację wód płynących lub ochronę od powodzi;";

8)
w art. 66 ustęp przedostatni otrzymuje brzmienie:

"Za stwierdzenie przelewu wierzytelności (w przypadkach, wymienionych w punktach 1 i 4), uważa się także pismo cedenta, zawiadamiające dłużnika o przelewie, lub pismo dłużnika, zawiadamiające o przyjęciu przelewu.";

9)
w art. 101 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Umowa ubezpieczenia, zawarta z zagranicznym zakładem ubezpieczeń, nie mającym zezwolenia na działalność w Polsce, podlega - choćby jej pisemne stwierdzenie nie zostało udowodnione-opłacie w wysokości 2% od sumy ubezpieczenia, jeżeli tyczy się przedmiotu, znajdującego się w Polsce, albo jeżeli w Polsce ma mieszkanie lub siedzibę bądź ubezpieczający, bądź osoba, na której rzecz umowa została zawarta. Osoby te oraz właściciel przedmiotu ubezpieczenia, znajdującego się w Polsce, są solidarnie obowiązani do uiszczenia opłaty. Opłata ma być uiszczona przed pierwszem uiszczeniem zakładowi ubezpieczeń należności z tytułu umowy ubezpieczenia; uiszczenie opłaty ma nastąpić w trybie art. 24 (punktu b); w tym celu należy urzędowi skarbowemu bądź złożyć - w oryginale lub w odpisie - pismo, stwierdzające zawarcie umowy, bądź podać pisemnie istotną treść umowy. Nie podlega opłacie umowa o ubezpieczenie przewozowe, jeżeli ani ubezpieczający ani osoba, na której rzecz umowa została zawarta, nie mają w Polsce mieszkania lub siedziby.";

10)
w art. 107 ustęp ostatni otrzymuje brzmienie:

"W razie połączenia spółdzielni (art. 107 - 114 ustawy z dnia 29 października 1920 r. Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 55, poz. 495) nie będzie pobrana opłata ani od tej części kapitału, której użyto do przejęcia, ani z powodu przeniesienia majątku spółdzielni przejętej na spółdzielnię przejmującą.";

11)
w art. 114 ust. 1 uzupełnia się następującem zdaniem końcowem:

"Jeżeli takie pismo stwierdza umowę, na mocy której strona, przyjmująca dług nowy lub uznająca dawny, jest uprawniona do żądania świadczenia wzajemnego, to za podstawę wymiaru należy wziąć wartość świadczenia jednej strony; jeżeli wartości świadczeń jednej i drugiej strony nie są równe, to za podstawę wymiaru należy wziąć wartość wyższą.";

12)
w art. 115 ustęp ostatni (zmieniony na mocy art. LXVII Przepisów, wprowadzających kodeks handlowy z dnia 27 czerwca 1934 r. Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 503) otrzymuje brzmienie następujące:

"Obligi na zlecenie podlegają opłacie stemplowej według zasad, przewidzianych dla opłat od weksli w rozdziale dwudziestym drugim. Pierwszy indos na składowym dowodzie zastawniczym (warrancie) podlega opłacie w wysokości 0,1% od kwoty pieniężnej, na której zabezpieczenie ustanawia się na towarze prawo zastawu.";

13)
w art. 122, w punkcie b) ustępu 1, po wyrazach: "50 zł.", przecinek zastępuje się kropką, a dalszy tekst punktu b) oraz punkt c) skreśla się; w tymże artykule ustęp ostatni otrzymuje brzmienie następujące:

"Wolne są od opłaty: a) weksel płatny zagranicą, jeżeli trasat lub wystawca wekslu własnego ma mieszkanie lub siedzibę zagranicą, b) weksel trasowany, wystawiony zagranicą, jeżeli wystawca ma mieszkanie lub siedzibę zagranicą, a trasat wykonywa w Polsce czynności bankowe. Weksle, wymienione pod a), podlegają jednak opłacie, gdy w Polsce nastąpiła zapłata całkowita lub częściowa, lub gdy przed sąd polski wytoczono skargę o pretensję z wekslu. Miejsca, wymienionego obok nazwiska trasata lub wystawcy, jeżeli on w tem miejscu nie mieszka (nie ma siedziby), nie uważa się - celem zastosowania niniejszego artykułu - za miejsce zamieszkania (siedzibę).";

14)
w art. 142, w pkt. 9, po wyrazach: "pomocy kredytowej" wstawia się wyrazy "oraz ulg kolejowych";
15)
w art. 142 umieszcza się nowy punkt 28 w brzmieniu następującem:

"28) wnoszone w zakresie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowem (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 864) oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia.";

16)
w art. 144 punkt 6 otrzymuje brzmienie następujące:

"Z zastrzeżeniem wzajemności: a) państwom obcym, b) szefom oraz funkcjonarjuszom uwierzytelnionych przy Rządzie Polskim przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych tudzież misyj zagranicznych, przebywających w Polsce za zgodą Rządu Polskiego oraz prowadzącym z nimi wspólne gospodarstwo członkom ich rodzin, o ile wymienione osoby są obywatelami państwa wysyłającego i należą do uznanego personelu eksterytorialnego, c) szefom zawodowych przedstawicielstw konsularnych, dopuszczonych do urzędowania w Polsce, będącym obywatelami państwa wysyłającego.";.

17)
w art. 156 oznaczenie "(art. 155) " zastępuje się oznaczeniem "(art. 154) ".

W art. 8 ustawy z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obciążających gospodarstwa rolne (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 55, poz. 423) ustęp drugi otrzymuje brzmienie następujące: "Opłaty stemplowe według stawek ulgowych, wyżej wymienionych, będą stosowane jedynie do pism, stanowiących tytuł przejścia własności, sporządzony od dnia 1 kwietnia 1935 r. do końca 1937 r.".

W art. 9 ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 173) punkt b) otrzymuje brzmienie następujące: "stwierdzające pierwszą po ukończeniu budowy umowę o przeniesienie własności budynku wykończonego i zarazem pierwszy po ukończeniu budowy tytuł przejścia własności danego budynku, jeżeli pismo zostało sporządzone w ciągu lat ośmiu od dnia, w którym zaczęto budynku używać; za wykończony uważa się budynek zdatny do użytkowania.".

W art. 17 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 658) tekst obecny zaopatruje się w oznaczenie "1)" i uzupełnia się następującym nowym ustępem; "2) Decyzja o przejęciu jest wolna od opłaty stemplowej.".

W art. 1 ustawy z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ulg w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 239), po wyrazach: "przedsiębiorców okrętowych" umieszcza się przecinek, a wyrazy: "i maklerów okrętowych" zastępuje się wyrazami: "maklerów okrętowych i przedsiębiorstwa składowe".

Minister Skarbu władny jest zwolnić od opłaty stemplowej, przewidzianej w art. 93 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 41, poz. 413), dokumenty przewozowe, tyczące się przesyłek kolejowych z portów polskiego obszaru celnego do stacyj kolejowych zagranicznych, jeżeli przesyłka nadeszła do portu drogą morską, lub przesyłek kolejowych ze stacyj kolejowych zagranicznych do portów polskiego obszaru celnego, jeżeli przesyłka ma być z portu wywieziona drogą morską.

Minister Skarbu władny jest obniżyć opłaty stemplowe od weksli, sporządzanych w związku z finansowaniem eksportu lub zupełnie zwolnić takie weksle od opłaty.

Punkt 9 art. 1 ustawy niniejszej będzie miał zastosowanie również do umów ubezpieczenia, wymienionych w powołanym przepisie, a zawartych przed ogłoszeniem ustawy niniejszej, jeżeli po jej ogłoszeniu zostanie uiszczona należność z tytułu takiej umowy bądź na rzecz zakładu ubezpieczeń, bądź przez ten zakład. Opłata ma być uiszczona przed pierwszem uiszczeniem wymienionej należności z tytułu umowy. Bez względu na to, czy umowa ubezpieczenia została zawarta przed ogłoszeniem ustawy niniejszej czy po jej ogłoszeniu, termin uiszczenia opłaty stemplowej upływa nie wcześniej niż w miesiąc po ogłoszeniu niniejszej ustawy.

(uchylony).

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia - z wyjątkiem punktów 6 i 8 art. 1, które wchodzą w życie w miesiąc po ogłoszeniu.

1 Art. 7 uchylony przez art. 112 ust. 2 pkt 13 dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.46.70.382) z dniem 1 stycznia 1947 r.