Art. 1. - Zmiana przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. - Dz.U.1932.32.329 - OpenLEX

Art. 1. - Zmiana przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.32.329

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 1932 r.
Art.  1.

W art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o utworzeniu komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego oraz częściowej zmianie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych i częściowej zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 448) wprowadza się następujące zmiany:

1)
Ustęp 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"Tworzy się komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy. Z funduszu tego udzielane będą oprocentowane lub bezprocentowe pożyczki gminom miejskim oraz powiatowym związkom komunalnym na ich własne potrzeby, względnie także na potrzeby gmin wiejskich. Z sum, powstałych z oprocentowania powyższych pożyczek, udzielane będą nadto w wyjątkowych wypadkach wymienionym związkom komunalnym bezzwrotne zapomogi. Z funduszu tego mogą być również udzielane pożyczki oprocentowane związkom międzykomunalnym, utworzonym dla celów opieki społecznej i szpitalnictwa oraz centralnym zrzeszeniom samorządowym";

2)
Ustęp 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"W rozporządzeniu wykonawczem oznaczona zostanie instytucja bankowa, w której będzie ulokowany wyżej wymieniony fundusz, warunki lokaty tego funduszu, stopa procentowa od udzielanych pożyczek oraz warunki i tryb postępowania przy udzielaniu pożyczek i bezzwrotnych zapomóg, określonych w ust. 1".