Art. 5. - Zmiana przepisów postępowania w sprawach cywilnych. - Dz.U.1958.18.75 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.18.75

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1958 r.
Art.  5.
§  1.
Sprawy o rozwód będzie rozpoznawał sąd powiatowy, który ma stałą siedzibę w siedzibie sądu wojewódzkiego lub jego ośrodka zamiejscowego. Zakres właściwości miejscowej tego sądu powiatowego obejmuje odpowiednio okręg sądu wojewódzkiego lub jego ośrodka zamiejscowego. Jeżeli w siedzibie sądu wojewódzkiego ma stałą siedzibę więcej sądów powiatowych, Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia, które z tych sądów będą właściwe do rozpoznawania spraw o rozwód.
§  2.
Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych powierzyć rozpoznawanie spraw o rozwód także innym sądom powiatowym mającym siedzibę w miejscowościach, w których w dniu 20 lipca 1950 r. istniały sądy okręgowe. Minister Sprawiedliwości jednocześnie określi zakres właściwości miejscowej tych sądów, odpowiednio zmieniając zakres właściwości miejscowej sądów powiatowych wskazanych w paragrafie poprzedzającym.