Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 1920 r.

USTAWA
z dnia 2 marca 1920 r.
w przedmiocie zmiany przepisów obowiązującej na obszarze b. dzielnic austrjackich ustawy z dn. 17 czerwca 1883 r. (Dz. pp. 117) o ustanowieniu inspektorów przemysłowych.

Art.  1.

Zakres działania inspektorów przemysłowych, określony § - em 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1883 r. (Dz. pp. 117) o ustanowieniu inspektorów przemysłowych, rozszerza się w ten sposób, że obejmuje on wykonywanie nadzoru nad należytem stosowaniem przepisów prawa o ochronie pracy we wszystkich dziedzinach pracy najemnej.

Art.  2.

Nazwę "inspektorów przemysłowych" zmienia się na "inspektorów pracy".

Art.  3.

Wszystkie uprawnienia, zastrzeżone w ustawie z dn. 17 czerwca 1883 r. Ministrowi Handlu lub temuż w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, przechodzą na Ministra Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  4.

Odnośnie do poborów urzędników inspekcji pracy (dotychczas przemysłowej), stosują się postanowienia dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o wynagrodzeniu urzędników w inspekcji pracy.

Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.