Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.472

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 czerwca 1920 r.
w przedmiocie zmiany przepisów o zajęciu ropy (oleju skalnego), obowiązujących na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Art.  1.

Na podstawie § 15 austriackiego rozporządzenia cesarskiego z dnia 10 sierpnia 1915 (Dz. u. p. № 239) rozporządzenie to częściowo zmienia się w sposób następujący:

1) § 8 ustęp drugi powyższego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"Zamiast wydawania ropy w naturze (udziały netto, brutto i t. d.) ustalonego w umowach między właścicielami gruntu a posiadaczami kopalń (uprawnionymi do wydobywania ropy) lub w innych umowach, osobom uprawnionym do odbierania dochodów z udziałów przyznaje się prawo do odpowiedniej części ceny sprzedażnej, ustalonej w myśl postanowień § 10 a osiągniętej za zajętą ropę nettową, lub bruttową, o ile ropa ta nie będzie zwolniona".

2) Do § 10 dodaje się, jako ustęp trzeci, przepis w brzmieniu następującem:

"Na ropę, przypadającą na udziały brutto (ropę bruttową), Minister Skarbu stosownie do okoliczności może ustanawiać inne ceny, niż na ropę nettową".

Art.  2.

Postanowienia art. 1 dotyczą wszystkich ilości ropy, nie zwolnionych lub nie przydzielonych przed 1 lipca 1919 roku, jakoteż tych ilości ropy bruttowej, które po tem dniu zostały wydobyte, lecz nie uzyskały wyjątkowo wyraźnego zwolnienia.

Art.  3.

Wszelkie uprawnienia, służące w myśl rozporządzenia cesarskiego z 10 sierpnia 1915 (Dz. u. p. № 239) austrjackiemu ministrowi robot publicznych i ministrowi handlu przechodzą na Ministra Skarbu.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze z zastrzeżeniem, wyrażonem w art. 2, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.