Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.45.392

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 8 maja 1934 r.
w sprawie zmiany przepisów o ruchu tramwajów elektrycznych w miastach.

Na podstawie art. 2 i art. 4 p. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarządzam co następuje:
§  1. Przepisy o ruchu tramwajów elektrycznych w miastach, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 6 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 424) ulegają zmianom następującym:

w § 30 skreśla się lit. d);

po § 30 dodaje się § 30a o następującem brzmieniu;

"Nie wolno przewozić w wagonach tramwajowych zwierząt.

Administracja tramwaju może pozwolić podróżnym na przewożenie za opłatą psów w wagonach tramwajowych.

Przepisy porządkowe, dotyczące przewozu psów, wydaje administracja tramwaju i podaje je do publicznej wiadomości.

Przepisy te powinny być oparte na następujących zasadach:

1) psy przewożone mają mieć nałożony kaganiec;

2) psy małe, trzymane przez podróżnych na rękach, mogą być przewożone wewnątrz wagonu;

3) psy większe, trzymane na smyczy, mogą być przewożone tylko na pomostach przyczepnego wagonu, przytem w godzinach gdy niema znacznej frekwencji pasażerów; godziny te powinny być podane do wiadomości publicznej przez administrację tramwaju;

4) nie wolno przewozić psów chorych ani takich, które z powodu brudu i wyglądu mogą budzić wstręt".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.