Zmiana przepisów o podatku od kapitałów i rent.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.96.600

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1935 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 28 grudnia 1935 r.
w sprawie zmiany przepisów o podatku od kapitałów i rent.

Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyjnej i ustawy z dnia 6 listopada 1935 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 501) postanawiam co następuje:

W art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o podatku od kapitałów i rent (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 517) w brzmieniu art. 2 ustawy z dnia 1 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 376) liczbę: "20%" zastępuje się liczbą: "30%", liczbę: "10%" - liczbą: "11,5%" oraz liczbę: "0,540%" - liczbą: "0,612%".

(1)
W art. 1 ust. (1) pkt. 2) ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o poborze 10% dodatku do opłat stemplowych i podatków pośrednich oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. Nr . 22, poz. 127) w brzmieniu zmienionem art. 5 ust. (3) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 518) po wyrazie: "dochodowego" dodaje się wyrazy: "oraz od kapitałów i rent".
(2)
Jednak 15% dodatek w myśl powołanej ustawy będzie pobrany do podatku od kapitałów i rent, należnego za okres do dnia wejścia w życie dekretu niniejszego. Przy zaległościach dodatek ten łączy się z podatkiem w jedną ogólną sumę.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1936 r.