Zmiana przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.49.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.

USTAWA
z dnia 29 maja 1920 r.
w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Dziecko nieślubne, przysposobione przez swojego ojca lub swoją matkę, należy do osób, wymienionych w taryfie pod poz. 1.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

W razie niezapłacenia podatku w przepisanym terminie pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości 1% miesięcznie od zaległości za czas od upływu terminu płatności do uiszczenia; przytem miesiąc rozpoczęty liczy się za cały.

Celem obliczenia odsetek za zwłokę należy zaległość podatku, składającą się z całych marek i fenigów, zaokrąglić do najbliższej kwoty, obejmującej całe marki, a to: w górę, gdy chodzi o 50 fenigów lub więcej, w dół zaś, gdy fenigów jest mniej niż 50.

Na wniosek podatnika zezwoli władza skarbowa - w razie potrzeby za odpowiedniem zabezpieczeniem - na odroczenie płatności podatku lub jego części albo na uiszczenie ratami najpóźniej w ciągu lat dziesięciu, jeżeli stwierdzi, że niezwłoczna zapłata byłaby dla podatnika ze względu na jego stosunki gospodarcze zbyt uciążliwa. Władza skarbowa cofnie lub ograniczy ulgi, udzielone z powyższego powodu, w razie odpowiedniej zmiany w stosunkach gospodarczych płatnika. Od płatnika, któremu zezwolono na odroczenie płatności lub na spłatę ratami, pobierane będą odsetki w wysokości 1/2% miesięcznie, płatne z dołu (odsetki za odroczenie): przytem miesiąc rozpoczęty liczy się za cały. W razie niedotrzymania terminu pobrane będą odsetki za zwłokę, przewidziane w art. 19, od całej sumy, nieuiszczonej w terminie.

O ile chodzi o opodatkowanie majątku spadkowego, przechodzącego na zstępnych małoletnich lub na wdowę po spadkodawcy, władza skarbowa zbada z urzędu przed wysłaniem nakazu płatniczego - po uprzedniem zasiągnięciu na żądanie płatnika opinji zaprzysiężonych znawców (art. 6) - czy zachodzi warunek, określony w zdaniu pierwszem niniejszego artykułu, a w razie istnienia tego warunku zezwoli w nakazie płatniczym na odroczenie płatności podatku lub na uiszczenie ratami.

Kto oświadcza świadomie nieprawdę celem udaremnienia opodatkowania spadku lub darowizny, lub spowodowania wymiaru w kwocie niższej, niż należy się według ustawy, staje się winnym występku i ulega w drodze sądowej grzywnie, nieprzewyższającej dziesięciokrotnej wysokości kwoty, na której utratę Skarb Państwa narażono. W razie okoliczności szczególnie obciążających może być wymierzona prócz, grzywny kara więzienia do sześciu miesięcy.

Grzywna nie może przenosić przypadającego winnemu majątku, będącego podstawą wymiaru.

Pozbawienie wolności, zastępujące grzywnę w razie niemożności jej ściągnięcia, nie może przewyższać sześciu miesięcy.

Na obszarze b. zaboru austrjackiego zamiast więzienia wymierzana będzie kara ścisłego aresztu.

Winni innego rodzaju naruszeń przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn - w szczególności niedopełnienia w wyznaczonym terminie obowiązku zawiadomienia władzy skarbowej o śmierci spadkodawcy, lub dostarczenia danych, potrzebnych celem dokonania wymiaru - podlegają grzywnie do wysokości 15.400.000 marek polskich.

Grzywnę tę wymierza władza skarbowa.

Odpowiedzialność z art. 22 ulega przedawnieniu z upływem lat pięciu od dnia, w którym nastąpiło naruszenie ustawy. Prawo żądania grzywny już nałożonej przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia, w którym orzeczenie karne stało się prawomocnem.

Bieg przedawnienia przerywa się przez wszelkie czynności urzędowe, odnoszące się do wymiaru lub uiszczenia grzywny, o ile o nich winnego urzędownie zawiadomiono. Od dnia przerwy przedawnienie biegnie na nowo; w razie odroczenia płatności rozpoczyna się bieg przedawnienia z dniem, do którego zapłatę odroczono.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Urzędy stanu cywilnego są obowiązane przysyłać władzy skarbowej wyciągi z każdego aktu zejścia.

Urzędy gminne (wiejskie i miejskie) obowiązane są na żądanie władzy skarbowej udzielać wiadomości o stosunkach majątkowych osób zmarłych oraz o spadkobiercach.

Osoby, obowiązane do uiszczenia podatku, jak również wykonawca testamentowy, kurator spadku wakującego, dłużnicy spadkodawcy oraz osoby, w których posiadaniu znajdują się przedmioty spadkowe, mają na wezwanie władzy skarbowej dostarczyć danych, potrzebnych dla wymiaru podatku. Jeżeli obowiązany do dostarczenia danych jest małoletnim nieusamowolnionym, lub bezwłasnowolnym, to obowiązku powyższego winien dopełnić ojciec lub opiekun.

Szczegółowe przepisy w przedmiotach, objętych niniejszym artykułem wydane będą rozporządzeniem.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  do art. 3. 51

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK  do art. 28. 52

(uchylony).

1 Art. 1 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
3 Art. 3 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
4 Art. 4 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
5 Art. 5 zmieniony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
6 Art. 6 uchylony przez art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. (Dz.U.24.72.699) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 sierpnia 1924 r.
7 Art. 7 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
8 Art. 8 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
9 Art. 9 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
10 Art. 10 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
11 Art. 11 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
12 Art. 12 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
13 Art. 13 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
14 Art. 14 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
15 Art. 15 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
16 Art. 16 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
17 Art. 17 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
18 Art. 18 uchylony przez art. 171 ust. 2 pkt 3 dekretu Dekret 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz.U.46.27.174) z dniem 1 lipca 1946 r.
19 Art. 20:

- zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 31 marca 1922 r. (Dz.U.22.33.263) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 maja 1922 r.

- zmieniony przez art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. (Dz.U.24.72.699) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 sierpnia 1924 r.

20 Art. 22:

- zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 1922 r. (Dz.U.22.33.263) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 maja 1922 r.

- zmieniony przez art. 18 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.44.296) z dniem 9 maja 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 14 czerwca 1923 r. (Dz.U.23.61.453) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 lipca 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 września 1923 r. (Dz.U.23.93.745) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 października 1923 r.

21 Art. 24 uchylony przez art. 171 ust. 2 pkt 3 dekretu Dekret 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz.U.46.27.174) z dniem 1 lipca 1946 r.
22 Art. 25 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
23 Art. 26 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
24 Art. 27 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
25 Art. 28 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
26 Art. 29 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
27 Art. 30 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
28 Art. 31 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
29 Art. 32 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
30 Art. 33 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
31 Art. 34 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
32 Art. 35 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 31 marca 1922 r. (Dz.U.22.33.263) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 maja 1922 r.
33 Art. 36 uchylony przez art. 7 ustawy z dnia 31 marca 1922 r. (Dz.U.22.33.263) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 maja 1922 r.
34 Art. 37 uchylony przez art. 171 ust. 2 pkt 3 dekretu Dekret 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz.U.46.27.174) z dniem 1 lipca 1946 r.
35 Art. 38 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
36 Art. 39 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
37 Art. 40 uchylony przez art. 171 ust. 2 pkt 3 dekretu Dekret 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz.U.46.27.174) z dniem 1 lipca 1946 r.
38 Art. 41 uchylony przez art. 171 ust. 2 pkt 3 dekretu Dekret 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz.U.46.27.174) z dniem 1 lipca 1946 r.
39 Art. 42 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
40 Art. 43 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
41 Art. 44 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
42 Art. 45 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
43 Art. 46 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
44 Art. 47 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
45 Art. 48 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
46 Art. 49 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
47 Art. 50 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
48 Art. 51 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
49 Art. 52 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
50 Art. 53 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
51 Załącznik do art. 3 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.
52 Załącznik do art. 28 uchylony przez art. 26 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.47.27.106) z dniem 1 stycznia 1947 r.