Zmiana przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.39.338

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 1929 r.
w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) i art. 6 § 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnem oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr. 134, poz. 1107) zarządza się co następuje:
Paragraf 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa przez funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 711) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 691), zmienia się w ten sposób, że po ustępie: "Przy podróżach służbowych na konferencje międzynarodowe do Genewy, podwyższa się diety, określone w p. 5 (Szwajcarja) o 100%" dodaje się nowy ustęp o następującej treści: "Przy podróżach służbowych w roku 1929 na sesję Rady Ligi Narodów do Madrytu, ustanawia się diety w wysokości:
grupauposażeniaV - VI-fr.szw.90.-
""VII - IX-""70.-
""X - XII-""45.-
""XIII - XVI-""30.-
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 30 maja 1929 r.