Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.14.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 15 stycznia 1921 r.
w przedmiocie zmiany przepisów o egzaminach na stopień technika cywilnego (inżyniera cywilnego lub geometrę cywilnego) na obszarze b. zaboru austrjackiego.

§  1. Pierwszym trzem ustępom § 13 obwieszczenia b. austr. ministerstwa robót publicznych z dnia 5 czerwca 1914 r. (Dz. Ust. P. № 127) o odbywaniu egzaminów dla kandydatów, ubiegających się o upoważnienie na technika (inżyniera lub geometrę) cywilnego, obowiązującego na obszarze b. zaboru austrjackiego, nadaje się następujące brzmienie:

"Przed dopuszczeniem do egzaminu powinien każdy kandydat i to najpóźniej na trzy dni przed terminem egzaminacyjnym, uiścić w dyrekcji urzędów pomocniczych Namiestnictwa we Lwowie taksę egzaminacyjną w wysokości pięciuset dwudziestu marek.

O ile kandydata uwolniono od egzaminu z obu przedmiotów, obejmujących naukę o gospodarstwie spolecznem i austrjackie prawo administracyjne, to taksę zniża się o sto marek polskich.

Co do egzaminu ponownego obowiązują w razie składania go w całym zakresie pierwszego egzaminu, postanowienia co do tego ostatniego. Taksy za egzamin ponowny w przypadkach, określonych § 12 ustęp ostatni, punkt 1, 2 i 3, wynoszą pięćset dwadzieścia, czterysta dwadzieścia i trzysta dwadzieścia marek polskich".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw R. P.