Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.15.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lutego 1923 r.
w sprawie zmiany przepisów o djetach i kosztach podróży.

Na zasadzie postanowień o normowaniu poborów niestałych i ubocznych, zawartych w ustawach z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429- 431 i 433-436) i w ustawie z dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 226), zarządza się co następuje:
§  1. Normalne djety dzienne, określone w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. z r. 1923 № 5 poz. 25), ustala siej jak następuje:
Dla urzędników:
Ist.sł.na1.390mk.
II"""1.105"
III"""1.105"
IV"""1.105"
V"""990"
VI"""835"
VII"""715"
VIII"""555"
IX"""555"
X"""475"
XI"""475"
XII"""475".
Dla sędziów i prokuratorów:
a)pobierającychuposażeniegrupyIna835mk.
b)"""II"990"
c)"""III i IV"1.105"
Dla profesorów państwowych szkół akademickich, (zwyczajnych i nadzwyczajnych) na1.105mk.
Dla zastępców profesorów na835"
Dla adiunktów, kustoszów, prosektorów, konstruktorów i obserwatorów na715"
Dla asystentów starszych na555"
Dla asystentów młodszych (demonstratorów, elewów) na475"
Dla wyższych funkcjonarjuszów Policji Państwowej:
Ist.sł.na1.105mk.
II"""990"
III"""990"
IV"""835"
V"""835"
VI"""715"
VII"""555"
VIII"""555"
Aplikanci sądowi i egzaminowani, zastępcy sędziów śledczych i asesorowie sądowi z b. dzielnicy pruskiej otrzymują715mk.dziennie
Inni aplikanci sądowi370""
Pracownicy kolejowi otrzymują:
1st.pł.1.105mk.
2""990"
3""835"
4""715"
5""555"
6""555"
7""475"
8""475"
9""475"
10""360"
11""360"
12""360"
13""360"
14""285"
15""285"
Funkcjonarjusze niżsi od 1 st. pł. do 4 stopnia płacy285mk.
Funkcjoriarjusze niżsi od 5 st. pł. do 9 st. pł. tudzież pomocnicy kancelaryjni w b. zaborze austrjackim360"
Posterunkowi i starsi posterunkowi Policji Państwowej445"
Przodownicy i starsi przodownicy Policji Państwowej475"
§  2. 1 Djety dzienne ustalone w § 1 niniejszego rozporządzenia przysługują również przy podróżach służbowych do górnośląskiej części Województwa Śląskiego Z tem, że uzupełnienie djet normalnych Obliczać należy wedle mnożnika dla miejscowości I klasy. Przeliczenie marek polskich na marki niemieckie winno nastąpić wedle parytetu 1 mkp. - 1 mk.niem.
§  3. § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 41 poz. 347) uzupełnia się przez wstawienie w "postanowieniach ogólnych" po słowach "lub przełożona władza służbowa" następującego ustępu:

"Urzędnikowi delegowanemu w sprawach służbowych może być przyznany zwrot ceny t. zw. miejscówki (plackarty) pod następującemi warunkami;

a) władza zlecająca podróż służbową winna stwierdzić pisemnie potrzebą zakupna miejscówki (przepełnienie w pociągu na danej linji kolejowej -etc).

b) zaliczenie odnośnego wydatku w rachunku kosztów podróży może nastąpić tylko na podstawie dołączenia do tegoż rachunku miejscówki.".

§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 1923 r.
1 § 2 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 16 marca 1923 r. (Dz.U.23.31.191) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1923 r.