Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.85.466

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
o zmianie postanowienia § 81 Regulaminu Ruchu na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego.

Na mocy punktu 4 § 2 Regulaminu Ruchu z r. 1909 (Dzień Ustaw Państwa Austr. Węgier. № 172) zmienia się na czas nadzwyczajnych stosunków, powstałych wskutek przepełnienia magazynów kolejowych na stacji Oświęcim i Tarnów, aż do odwołania postanowienia § 81 Regulaminu Ruchu dla stacji Oświęcim i Tarnów, jak następuje:
1) Znosi się postanowienia § 81 punkt 1 Regulaminu Ruchu co do terminu dla wykupywania listów przewozowych na stacjach Oświęcim i Tarnów.

Polegające na tych postanowieniach taryfowe przepisy wykonawcze tracą swą ważność. Odbiorca jest obowiązany każdy list przewozowy w przeciągu 48 godzin po otrzymaniu zawiadomienia o nadejściu towaru wykupić i towar ze stacji w powyższym okresie czasu całkowicie zabrać.

2) Kolej może przesyłki, do 48 godzin po zawiadomieniu z jakiegokolwiekbądź powodu niewykupione i niezabrane, złożyć na koszt i odpowiedzialność odbiorcy na placach stacyjnych poza magazynami albo urzędownie sprzedać. Zawiadomienie nadawcy i odbiorcy o zamierzonej sprzedaży jest niepotrzebne.

Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 29 października 1919 r.