Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.59.371

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 1921 r.

USTAWA
z dnia 14 czerwca 1921 r.
w przedmiocie zmiany postanowień ust. 2 § 42, ust. 1 § 48, § 54, ust. 2 § 62 i § 85 statutu gminnego dla st. król. miasta Krakowa.

Art.  1.

Postanowienia ust. 2 § 42, ust. 1 § 48, § 54, ust. 2 § 62 i § 85 statutu gminnego dla stoł. król. m. Krakowa [ustawa z dnia 6 października 1901 r. (Dz. Ust. Kr. № 108) z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych przez ustawy z dnia 12 kwietnia 1905 r. (Dz. Ust. Kr. № 70), z dnia 13 listopada 1909 r. (Dz. Ust. Kr. № 148), z dnia 19 grudnia 1910 r. (Dz. Ust. Kr. № 243), z dnia 29 listopada 1911 r. (Dz. Ust. Kr. № 137), z dnia 22 sierpnia 1914 r. (Dz. Ust. Kr. z r. 1915 № 15) i z dnia 19 listopada 1918 r. (№ 161 K. L.), otrzymują następujące brzmienie:

§ 42 ust. 2. Urzędowanie prezydenta trwa lat 6, licząc od dnia złożenia przysięgi. Nadto wybiera Rada ze swego grona czterech wice-prezydentów (§ 48).

§ 48 ust. 1. Urząd wice-prezydentów trwa do końca tego trzechlecia, w ciągu którego zostali wybrani. Każda odnowiona Rada wybiera czterech wice-prezydentów w sposób, przewidziany w § 43.

§ 54. Magistrat składa się z prezydenta, wice-prezydentów, dyrektora Magistratu, radców Magistratu oraz innych urzędników.

§ 62 ust. 2. W razie nieobecności lub przeszkody prezydenta zastępują go w powyższych czynnościach wiceprezydenci w porządku, przez prezydenta miasta oznaczonym, a w razie nieobecności, lub przeszkody wszystkich wice-prezydentów - najstarszy wiekiem radca miejski.

§ 85. Prezydenta miasta zastępują we wszystkich sprawach, do jego zakresu działania należących, wice-prezydenci, a to w porządku i w sposób, przez niego oznaczony.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie jej porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.