Zmiana postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Węgrami przez Czechosłowację.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.49.503

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 7 czerwca 1924 r.
w przedmiocie zmiany postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Węgrami przez Czechosłowację.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N° 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Do rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 21 por. 179) wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział B. "Wagony prywatnych właścicieli" zastępuje się brzmieniem następującem:

B. Wagony prywatnych właścicieli.

1) Wagony prywatnych właścicieli są to wagony, przydzielone do taboru pewnej kolei i stanowiące własność firm prywatnych albo przez te firmy odnajęte do wyłącznego użytku na czas dłuższy od osoby trzeciej lub od kolei, mianowicie:

a) wagony-kotły (cysterny, wagony-rezerwoary, wagony z trwale umocowanemi beczkami, zbiornikami, kadziami lub innemi naczyniami i wagony-tanki);

b) inne wagony specjalnie urządzone do przewozu ściśle określonych towarów.

O przydzieleniu takich wagonów decyduje ten Zarząd kolejowy, do którego taboru wagon ma być włączony.

Do wagonów prywatnych nie wolno właścicielowi ładować innych towarów, jak te, do których przewozu są przeznaczone.

2) Próżne wagony prywatnych właścicieli mają być nadawane do przewozu za międzynarodowemi listami przewozowemi.

3) Prawo rozporządzania "wagonem prywatnym służy wyłącznie właścicielowi, z wyjątkami wymienionemi w punktach 4 i 5.

Wagonem próżnym rozporządza właściciel wagonu za pomocą listu przewozowego, który ma jako nadawca podpisać i przesłać na stacją nadania wagonu próżnego.

4) Osoba trzecia, pragnąca nadać do przewozu wagon prywatny w stanie ładownym lub próżnym, obowiązana jest złożyć stacji nadania równocześnie z listem przewozowym pisemne zaświadczenie właściciela o zgodzie jego co do danego przewozu.

Zaświadczenie właściciela nie jest wymagane w tych wypadkach, kiedy odbiorca wagonu, wysyłanego przez właściciela w stanie próżnym, nadaje go w stanie załadowanym na tej samej stacji, na którą przybył wagon próżny.

Przez czas trwania takiego przewozu zawiesza się prawo właściciela zarządzania wagonem. Nadawca jest uprawniony do dawania wszelkich dodatkowych zleceń, przewidzianych w artykule 15 K. M. o ile są one w granicach wyżej wymienionego rozporządzenia dopuszczalne.

5) Odbiorca przesyłki, która przybyła w wagonie prywatnego właściciela, może rozporządzać wagonem tylko pod warunkiem okazania zaświadczenia, wymienionego w p. 4, ust. 1.

6) Za szkodę, powstałą wskutek przekroczenia terminu dostawy wagonu próżnego kolej odpowiada jedynie w granicach, przewidzianych w art. 40 (1), (2) i 41 K. M.

W razie przekroczenia terminu dostawy przesyłek, przewożonych w wagonach prywatnych, odpowiedzialność kolei nie zwiększa się z tytułu opóźnionego zwrotu wagonu.

7) Za zaginięcie lub uszkodzenie wagonu prywatnego albo za zaginięcie części składowych wagonu, kolej odpowiada wyłącznie na podstawie warunków umowy o zaliczeniu wagonu do taboru danej kolei.

Terminy, przewidziane w art. 33 i 36 K, M. nie mają zastosowania do wagonów prywatnych.

Roszczenie o odszkodowania wolno zgłaszać tylko właścicielowi wagonu i to tylko do zarządu kolei macierzystej.

8) Ubezpieczenie dostawy próżnych wagonów prywatnych jest niedopuszczalne.

9) Przewóz próżnych wagonów prywatnych dokonywa się na podstawie taryf kolei uczestniczących w przewozie bezpłatnie albo według taryfy ulgowej, o ile na liście przewozowym poza wskazaniem odnośnych taryf zamieszczone są przez nadawcą dane następujące:

a) w rubryce "Nazwa towaru" - oznaczenie "wagon próżny" wraz z wyjaśnieniem przyczyny przewozu w stanie próżnym,

b) w rubryce "wagony" - cecha przynależności, numer wagonu i nazwa stacji macierzystej,

c) żądanie przewozu bezpłatnego albo zastosowanie taryfy ulgowej przez użycie słów "przewieźć bezpłatnie albo według taryfy ulgowej (zu befördem frachtfrei oder gegen ermässigte Fracht)".

Do próżnych wagonów prywatnych, nadanych jako przesyłki pośpieszne, stosuje się postanowienia i taryfy kolei uczestniczących w przewozie.

10) Wyznaczenie dozorcy do obsługi specjalnych urządzeń wagonów prywatnych (aparatów chłodniczych, zbiorników na wodę, urządzeń maszynowych i t. p.) jest obowiązkiem nadawcy albo odbiorcy.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1924 r.