Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.83.454

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie zmiany postanowień, dotyczących załadowania, wyładowania i przeładowania oraz złożenia z podwody i nałożenia na podwody przesyłek.

Na mocy dekretu z 7 lutego 1919 (Dziennik Praw Nr. 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Polskie Koleje Państwowe.

Okręgi Dyrekcji Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej.

Austrjacko-Węgierska i Bośniacko-Hercegowińska kolejowa taryfa towarowa,

część I, dział B.

Z dniem 1 listopada 1919 wchodzą w życie następujące zmiany:

Rozdział A-V (str. 12 i 13) należy skreślić i zastąpić następującym nowym:

"V. Załadowanie i wyładowanie."

a) Nadawca ma załadować a odbiorca wyładować:

1. Przesyłki, do których załadowania i wyładowania obowiązani są w myśl postanowień kolejowego regulaminu ruchu.

2. Przesyłki, ważące conajmniej 5.000 kg. albo przesyłki, załadowane w wagonie, dostarczonym na żądanie nadawcy wyłącznie dla tych przesyłek.

3. Przesyłki, zawierające przedmioty ponad 7 mtr. długości albo przedmioty, ważące pojedynczo ponad 500 kg.

4. Napełnione beczki, ładowane leżąco warstwami (siodłane).

5. Przesyłki, które po myśli specjalnych postanowień tej taryfy ma załadować nadawca i wyładować odbiorca, a mianowicie: aparaty lotnicze (rozdział B-XI), towary ładowane zsypem (a la rinfusa) (rozdział B-XIV), przesyłki w cysternach (rozdział B-XV) i przesyłki w ogrzewanych wozach towarowych (rozdział B-XVI).

b) Wszystkie pod a) nie wymienione przesyłki ma kolej załadować i wyładować.

c) Jeżeli przesyłka składa się także tylko częściowo z przedmiotów, które nadawca ma załadować i odbiorca wyładować, wówczas ma nadawca całą przesyłkę załadować a odbiorca wyładować.

d) Kolej może sobie zastrzedz według bliższych postanowień taryf towarowych, część II, wykazów stacyjnych i t. d. załadowanie i wyładowanie przesyłek, ważących conajmniej 5.000 kg., pobierając za tę czynność ustanowione w rozdziale D-5 należności. Należności tej nie pobiera się, jeżeli kolej dozwala wykonać te czynności nadawcy lub odbiorcy. Dla zaliczenia postojowego miarodajne są postanowienia, wymienione pod f).

e) Jeżeli kolej podejmuje się na żądanie nadawcy lub odbiorcy załadowania i wyładowania, natenczas pobiera się należności, ustanowione w rozdziale D-5.

Robotników, użytych do tej czynności przez kolej, należy w tym wypadku uważać jako działających z polecenia nadawcy lub odbiorcy, a nie kolei. Odpowiedzialność kolei według § 5 kolejowego regulaminu ruchu nie odnosi się do tych robotników.

Kolej nie uwzględnia żądania załadowania i wyładowania napełnionych beczek, ładowanych leżąco warstwami.

f) O ile załadowanie i wyładowanie jest obowiązkiem kolei, natenczas czynności te może wykonać nadawca wzgl. odbiorca tylko za jej zezwoleniem i bez prawa żądania wynagrodzenia. Jeżeli w tym wypadku załadowania i wyładowania nie dokonano w terminie, wolnym od należności za postój, wówczas za przekroczenie tego terminu należy pobrać należność postojową, ustanowioną w rozdziale D-11.

W rozdziale C klasyfikacji towarowej (str. 49-136) należy skreślić w rubryce 6 "Besondere Bestimmungen" wszystkie przepisy, dotyczące wyładowania i załadowania, a mianowicie przy pozycjach:

A-8 (Abfälle von Häuten und Leder), A-9 (Abfälle von Horn), A-35 (Arrowroot), A-38 (Asche), A-39 (Asphalt), B-5 (Bast), B-9 (Bauschutt), B-18 (Blei und Bleiwaren), B-20 (Bleiglanz), B-21 (Bleiröhren), B-26 (Borke), D-6 (Dolomit), E-3 (Eis und Schnee), E-7 (Eisen und Stahl gebraucht), E-8 (Eisen und Stahl, alt, abgängig), E-9 (Eisen-und Stahlabfälle), E-10 (Eisenbahnfahrzeuge), E-13 (Eisenoxyd), E-17 (Emailmasse und Glasurmasse), E-19 (Erde), E-20 (Erde, künstlich gefärbn, E-21 (Erdfarben), F-1 (Fässer), F-4 (Fassreifen und Tonnenbänder) F-12 (Flachs), F-13 (Flaschenhalter), F-19 (Futterlaub), G-5 (Gemüse), G-10 (Glasballons), G-18 (Grenelle), H-1 (Häckerling), H-9 (Hen), H-10 (Hörner), H-11 (Hohlglaswaren), H-21 (Holzkohle), H-22 (Holzkohlenbriketts), J-2 (Jadoo-Kunsterde), K-1 (Kalk), K-7 (Kartoffeln), K-11 (Kastanien), K-17 (Klanen und Hule), K-19 (Knochen), K-25 (Kokosfasern), K-30 (Kreide), M-2 (Magnesit), M-5 (Maiskolben), M-13 (Melonen), M-17 (Mineralwasser), M-20 (Monazitsand), N-6 (Nüsse), O-1 (Obst und Beeren), O-3 (Oelkuchen), P-2 (Papierabfälle), P-5 (Pech), P-14 (Porzellanwaren), P-15 (Porzellanmasse), Q - 1 (Quarz), R-1 (Raffiabast), P-4 (Raukarden), R-7 (Reiswurzel), R-10 (Rohr) R-11 (Rollbahnwagen), S-10 (Schamotte), S-23 (Schwefel), S-27 (Schwimmziegel), S-28 (Seegras), S-2 (Seetang), S-35 (Sodawasser), S-37 S-43 (Steine), S-50 (Südfrüchte), T -8 (Talk), T-11 (Tonwaren), W-3 (Waldstreu), Z-5 (Zichorienwurzeln), Z-6 (Ziegel).

Rozdział D-4.

Należności za złożenie i nałożenie.

Str. 140. Lit. b. Postanowienia pod B. (przesyłki zwyczajne), punkt (1) i (2) należy skreślić i zastąpić nowemi postanowieniami:

"Nadawca ma złożyć, odbiorca nałożyć, jeżeli załadowanie wzgl. wyładowanie jest obowiązkiem nadawcy względnie odbiorcy.

Przesyłki innego rodzaju ma kolej złożyć i nałożyć."

W pierwszym wierszu lit. c. należy skreślić klamrę i słowa "Siehe Ziffer (2)."

Tekst lit. e. 1) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Należność za złożenie i nałożenie wynosi za każdą z tych czynności z osobna:

1. Przy przesyłkach, zawierających przedmioty ponad 7 mtr. długości albo przedmioty, ważące pojedynczo więcej jak 500 kg. za każde 100 kg całej przesyłki."

Rozdział D-5.

Należność za załadowanie, wyładowanie i przeładowanie.

Str. 141. Poniżej nagłówka należy zamiast (§§ 59 i 76 kol. reg. r. wraz z post. dod.) umieścić "(§§ 59, 76 i 80 kol. reg. r. wraz z dod. postanowieniami)."

Tekst lit. a. do słowa "erhoben" należy skreślić i zastąpić słowami:

"Należność za załadowanie i przeładowanie (przeładowanie przesyłek bezpośrednio z podwód do wagonów kolejowych lub odwrotnie) wynosi:"

Tekst do cyfr (1) i (2) należy skreślić. Cyfrę (3) należy zmienić na cyfrę (1). Brzmienie jej tekstu ma być następujące: "Za załadowanie, wyładowanie albo przeładowanie przesyłek, zawierających przedmioty ponad 7 mtr. długości albo przedmioty, ważące pojedynczo, więcej jak 500 kg., pobiera się za każde 100 kg. całej przesyłki.

Cyfrę (4) należy oznaczyć cyfrą (2).

Jako cyfrę (3) należy umieścić: "Kolej nie uwzględnia żądania przeładowania napełnionych beczek, ładowanych leżąco warstwami (siodłanych)."

Miejscowa taryfa towarowa austrjackich kolei państwowych (linje normalno-torowe) część II, zeszyt 1, z 1 marca 1919.

Z dniem 1 listopada 1919 r. należy w powyższej taryfie przeprowadzić następujące zmiany:

"W rozdziale A-V załadowanie i wylądowanie" (str. 22) należy tekst cyfr 1, 2, 3 i 4 w całości skreślić.

Na ich miejsce należy wpisać następujące nowe postanowienia:

"Kolej ma prawo załadować z magazynów kolejowych, względnie wyładować takie przesyłki, które na żądanie odbiorcy pozwala złożyć w magazynie kolejowym. Przepisy co do załadowania i wyładowania przesyłek, które się nadaje większą ilością listów przewozowych i przewozi się je w jednym wagonie, zawarte są w rozdziale A-III-2. Wykaz stacyjny c. k. austrjackich kolei państwowych podaje, na których stacjach kolej zastrzega sobie na stałe prawo załadowania i wyładowania przesyłek o wadze conajmniej 5.000 kg. i to albo wszystkich wogóle lub też tylko poszczególnych artykułów; ponadto kolej może sobie z ważnych względów ruchowych zastrzedz prawo załadowania i wyładowania przesyłek o wadze conajmniej 5.000 kg. na pewien tylko czas. Takie zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia".

Na str. 24. Do rozdziału D. poz. 4. (Należność za złożenie i nałożenie) należy skreślić drugi ustęp, zaczynający się od słów: "Güter der Post G-6 i t. d."

W rozdziale VII na str. 106 (Allgemeine Bestimmungen) należy skreślić ustęp drugi cyfry 4, zaczynający się od słów "Falls sich i t. d."

Miejscowa taryfa towarowa austrjackich kolei państwowych, część II, zeszyt 2 z 1 stycznia 1918 r.

Z dniem 1 listopada 1919 r. należy przeprowadzić następujące zmiany:

"W rozdziale A-V. Załadowanie i wyładowanie" (str 17) należy skreślić tekst cyfr 1, 2, i 3 i zastąpić je następującemi nowemi postanowieniami:

"Kolej ma prawo załadować z magazynów kolejowych wzgl. wyładować takie przesyłki, które na żądanie odbiorcy pozwala złożyć w magazynie kolejowym. Wykaz stacyjny c. k. austr. kolei państwowych podaje, na których stacjach kolej zastrzega sobie na stałe prawo załadowania i wyładowania przesyłek o wadze conajmniej 5.000 kg. i to albo wszystkich wogóle lub też tylko poszczególnych artykułów; ponadto kolej może sobie z ważnych względów ruchowych zastrzedz prawo załadowania i wyładowania przesyłek o wadze conajmniej 5.000 kg. na pewien tylko czas. Takie zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia."

Na tej samej stronie należy w ustąpię "do 4 należność za złożenie i naładowanie" skreślić ostatni ustąp zaczynający się od słów: Güetr de Pos. G-6 i t. d.

"W rozdziale II. Taryfy wyjątkowe. Ogólne postanowienia" (str. 25) należy skreślić drugi ustęp cyfry 3 (Falls sich i t. d.)

Tak samo należy skreślić: na str. 92 i 254 "w rozdziałach II. Taryfy wyjątkowe. Ogólne postanowienia" drugi ustąp cyfry 3 (Falls sich i t. d.), jak niemniej "w rozdziałach A. Ogólne postanowienia. II Taryfy wyjątkowe" na stronach 280 i 462 cyfrą 3 (Falls sich i t. d.); ustępy 4, 5, 6 i t. d, należy oznaczyć cyframi 3, 4, 5 i t. d.

D.

Miejscowa taryfa towarowa c. k. austrjackich kolei państwowych, część II. (linje wązkotorowe).

Z dniem 1 listopada 1919 należy przeprowadzić następujące zmiany:

"W rozdziale V. Załadowanie i wyładowanie" (Verladen und Ausladen) (str. 20) należy po pierwszym ustępie lit. a wstawić nowe zdanie:

"Kolej nie uwzględnia żądania załadowania i wyładowania napełnionych beczek, ładowanych leżąco warstwami (siodłanych)."

"W rozdziale IV. Należność za złożenie i nałożenie" (Ablege-und Auflegegebühr) (str. 44) 1). Lit. c otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Należność za złożenie i nałożenie wynosi za każdą z tych czynności po 20 halerzy za każde 100 kg".

Pod nagłówkiem "Rozdziału V. Należności za załadowanie, wyładowanie i przeładowanie". (Verlade-Auslade und Umladegebühr) (str. 45) należy zamiast "(§§ 59 i 76 kol. reg. ruchu wraz z postanowieniami dodatkowemi)" wstawić "(§§ 59, 76 i 80 kol. reg. ruchu wraz z postanowieniami dodatkowemi)."

Pierwsze piąć wierszy ustępu lit. a. tego rozdziału należy skreślić i zastąpić w następujący sposób. "Należność za załadowanie, wyładowanie i przeładowanie (za przeładowanie przesyłek bezpośrednio z podwody do wagonu kolejowego albo odwrotnie) wynosi:"

Tekst cyfr (1) i (2) należy skreślić.

Cyfrę (3) należy oznaczyć cyfrą (1). Tekst otrzymuje następujące brzmienie: "za załadowanie, wyładowanie albo przeładowanie przesyłek, zawierających przedmioty ponad 7 mtr. długości, albo przedmioty, ważące pojedynczo ponad 500 kg., należy pobrać po 60 hal. za każde 100 kg. całej przesyłki."

Cyfrę (4) należy oznaczyć cyfrą (2). Tekst jej jest następujący: "za każde 100 kg. wszystkich innych przesyłek po 20 hal."

Jako nowy ustęp pod cyfrą (3) należy wstawić: "Kolej nie uwzględnia żądania przeładowania (Ueberladen) napełnionych beczek, ładowanych leżąco warstwami (siodłanych)."