Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.482

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 29 lipca 1921 r.
w sprawie zmiany postanowień, dotyczących tymczasowej komunikacji bezpośredniej z kolejami W. M. Gdańska.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. P. P. 1919 r. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz b. Dzielnicy Pruskiej, zarządzam co następuje:
§  1. W związku z podwyższeniem taryfy osobowej polskich kolei państwowych od 1 lipca 1921 r. zmienia się rozporządzenie z dnia 6 września 1920 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji osobowej, bagażowej i towarowej między stacjami Polskich Kolei Państwowych i stacjami, położonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, oraz między stacjami Polskich Kolei Państwowych przez obszar Wolnego Miasta Gdańska (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 87, poz. 576), w sposób następujący:

Rozdział A. Komunikacja osobowa i bagażowa.

W punkcie 1, w ustępie drugim, zdaniu pierwszem, oraz w punkcie 2. w ustępie 3 słowa "w potrójnej wysokości" zmienia się na słowa "w wysokości dziewięciokrotnej".

§  2. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 lutego 1921 r., w sprawie zmiany postanowień, dotyczących tymczasowej bezpośredniej komunikacji z kolejami Wolnego Miasta Gdańska (Dz. Ust R. P. z 1921 r. № 16, poz. 96), traci moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1921 r.