Zmiana podziału dodatków komunalnych do podatku gruntowego pomiędzy poszczególne rodzaje związków samorządowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.47.344

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 8 czerwca 1936 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie podziału dodatków komunalnych do podatku gruntowego pomiędzy poszczególne rodzaje związków samorządowych.

Na podstawie art. 3 i 9 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o obniżeniu obciążenia daninami komunalnemi i o innych zmianach w finansach komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 544) i w związku z art. 22 ust. 2) ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 106, poz. 884) w brzmieniu art. 4 pkt. 2) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 15) zarządzam co następuje:
Z dozwolonego ustawą z dnia 15 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 505) najwyższego łącznego obciążenia gruntów dodatkami komunalnemi do podatku gruntowego korzystać mogą:

A) na obszarze gmin wiejskich:

1) w województwach centralnych, wschodnich i południowych - gminy wiejskie do wysokości 42%, powiatowe związki samorządowe do wysokości 52%,

2) w województwach poznańskiem i pomorskiem - gminy wiejskie do wysokości 45 %, powiatowe związki samorządowe do wysokości 55%;

B) na obszarze miast niewydzielonych:

1) w województwach centralnych, wschodnich i południowych - miasta do wysokości 12%, powiatowe związki samorządowe do wysokości 22 %,

2) w województwach poznańskiem i pomorskiem-miasta do wysokości 15%, powiatowe związki samorządowe do wysokości 25 %;

C) na obszarze miast wydzielonych:

1) w województwach centralnych, wschodnich i południowych - miasta do wysokości 94%,

2) w województwach poznańskiem i pomorskiem - miasta do wysokości 100%.

Samorząd wojewódzki otrzymuje 5% wpływów związków samorządowych z dodatków komunalnych do państwowego podatku gruntowego.
(1)
Wydzielone na podstawie art. 3 ust. (1) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 544) 6% dla izb rolniczych z dodatków komunalnych do podatku gruntowego stanowi 6% dozwolonego w art. 14 ustępie pierwszym ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. (Dz. R. P. Nr. 65, poz. 505) najwyższego łącznego obciążenia gruntów dodatkami komunalnemi do podatku gruntowego.
(2)
Wymienione w ust. (1) 6% dla izb rolniczych zastępuje przewidziane w art. 50 pkt. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 2, poz. 16) 50% kwot, uzyskiwanych z obciążeń gruntów dodatkiem samorządowym do państwowego podatku gruntowego na rzecz samorządu wojewódzkiego.
(3)
Postanowienie art. 3 ust. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 544) nie ma zastosowania do izb rolniczych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1936 r.