Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.22.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 kwietnia 1958 r.
w sprawie zmiany podporządkowania Państwowej Komisji Cen.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych (Dz. U. Nr 54, poz. 246) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 54, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1. Państwową Komisję Cen, działającą dotychczas jako organ Ministra Finansów w sprawach cen, opłat i stawek taryfowych, podporządkowuje się Prezesowi Rady Ministrów.
§  2. Państwowa Komisja Cen działa w zakresie określonym w art. 4 i 7 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz w zakresie określonym przez Radę Ministrów na podstawie art. 2 wymienionego dekretu.
§  3. Tracą moc § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie właściwości niektórych naczelnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 54, poz. 249) oraz § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270).
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Finansów.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 kwietnia 1958 r.