Zmiana ordynacji pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.20.119

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 12 marca 1935 r.
w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.

Na podstawie art. 6 i 18 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządzam co następuje:
W ordynacji pocztowej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 392), w § 23, w ustępie drugim, w punkcie 1) zmienionym rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 499), skreśla się wyrazy: "z wyłączeniem jednak urzędów I i II klasy".
Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1935 r.