Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim. - Dz.U.2003.96.876 - OpenLEX

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.96.876

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 13 maja 2003 r.
w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim

Na podstawie art. 168 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Określa się w załączniku do niniejszego rozporządzenia granice i obszar wolnego obszaru celnego w Mszczonowie, działającego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim (Dz. U. Nr 62, poz. 721).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W MSZCZONOWIE

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego w Mszczonowie przedstawiony jest na mapie w skali 1:5.000 i jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar celny i w Ministerstwie Finansów.

1) Poczynając od punktu A, zlokalizowanego w rogu ogrodzenia przy bramie awaryjnej wjazdowo-wyjazdowej od ul. Fabrycznej 6/10, granica biegnie wzdłuż ul. Fabrycznej do punktu B oddalonego od punktu A o 157,0 m.

2) W odległości 80,37 m od punktu A znajduje się główna brama wjazdowo-wyjazdowa wolnego obszaru celnego o szerokości 11,72 m otwierana automatycznie.

3) W punkcie B granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną po ogrodzeniu do punktu C oddalonego od punktu B o 18,80 m.

4) W punkcie C granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie po ogrodzeniu do punktu D oddalonego od punktu C o 59,00 m.

5) W punkcie D granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po ogrodzeniu do punktu E oddalonego od punktu D o 92,50 m.

6) W punkcie E granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po ogrodzeniu do punktu F oddalonego od punktu E o 34,66 m.

7) W punkcie F granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po ogrodzeniu do punktu G oddalonego od punktu F o 97,25 m.

8) W odległości 3,30 m od punktu F granicę stanowi na odcinku 28,90 m północna ślepa ściana budynku warsztatu.

9) W punkcie G granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po ogrodzeniu do punktu H oddalonego od punktu G o 11,50 m.

10) W odległości 6,00 m od punktu G w ogrodzeniu znajduje się brama ppoż. o szerokości 3,00 m.

11) W punkcie H granica wnika do wnętrza budynku magazynowego, gdzie biegnie po wewnętrznych ścianach do punktu I znajdującego się na przeciwległej zewnętrznej ścianie budynku:

- na parterze granica biegnie linią łamaną wzdłuż ślepych ścian wewnętrznych na długości 25,75 m, a następnie po zewnętrznej ścianie budynku na długości 6 m,

- na pierwszym piętrze granica biegnie po linii prostej wzdłuż ściany wewnętrznej na długości 18,79 m,

- w ścianie na pierwszym piętrze w odległości 8,94 m od punktu H znajdują się drzwi awaryjne ppoż. o szerokości 3,00 m.

12) Od punktu I granica biegnie w kierunku południowym linią łamaną wzdłuż ogrodzenia do punktu A oddalonego od punktu I o 69,00 m.

13) W ogrodzeniu znajdują się cztery bramy awaryjne. Pierwsza o szerokości 3 m znajduje się w odległości 6 m od punktu G. Druga brama o szerokości 8 m osadzona jest w odległości 1 m od punktu I. Trzecia brama o szerokości 8 m znajduje się w odległości 40 m od punktu I. Czwarta brama o szerokości 3 m umiejscowiona jest w odległości 62,5 m od punktu I.

Powierzchnia użytkowa wolnego obszaru celnego w Mszczonowie wynosi 1,613 ha.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.