Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.715

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego w gminie Terespol, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w gminie Terespol (Dz. U. Nr 24, poz. 104).
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529 oraz z 2012 r. poz. 908, 1116 i 1529.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GMINIE TERESPOL

Wolny obszar celny jest zlokalizowany na terenie stanowiącym własność gminy wiejskiej Terespol. Wolny obszar celny jest w sposób trwały odgrodzony od pozostałego terenu.

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie w skali 1:5000. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar celny oraz w Ministerstwie Finansów.

Granicę wolnego obszaru celnego wyznaczają określone na mapie punkty graniczne:

1) od punktu nr 3218 granica biegnie w kierunku zachodnim i przez punkt nr 3219 dochodzi do punktu nr 3220;

2) w punkcie nr 3220 granica skręca w kierunku północnym i przez punkty nr 3221 i 3222 dochodzi do punktu nr 3223;

3) w punkcie nr 3223 granica skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 3224;

4) w punkcie nr 3224 granica skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 3225;

5) w punkcie nr 3225 granica skręca w kierunku zachodnim i przez punkt nr 3226 dochodzi do punktu nr 3227;

6) w punkcie nr 3227 granica skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3228;

7) w punkcie nr 3228 granica skręca w kierunku zachodnim i przez punkt nr 3229 dochodzi do punktu nr 3230;

8) w punkcie nr 3230 granica skręca w kierunku południowym i przez punkt nr 3231 dochodzi do punktu nr 3232;

9) w punkcie nr 3232 granica skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 3233;

10) w punkcie nr 3233 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 3234 dochodzi do punktu nr 3235;

11) w punkcie nr 3235 granica skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 16203;

12) w punkcie nr 16203 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 7056, 7048, 7047, 7044, 7043, 7039, 7035, 7027, 5w, 7067, 7023, 6c, 7019, 7016, 7012 i 7007 dochodzi do punktunr7009;

13) w punkcie nr 7009 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 dochodzi do punktu nr30;

14) w punkcie nr 30 granica skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 3208;

15) w punkcie nr 3208 granica skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 3209;

16) w punkcie nr 3209 granica skręca w kierunku północnym i przez punkt nr 7054 dochodzi do punktu nr 3210;

17) w punkcie nr 3210 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 3211 dochodzi do punktu nr 3212;

18) w punkcie nr 3212 granica skręca w kierunku północnym i przez punkt nr 3213 dochodzi do punktu nr 3214;

19) w punkcie nr 3214 granica skręca w kierunku zachodnim i przez punkty nr 3215 i 3216 dochodzi do punktu nr 3217;

20) w punkcie nr 3217 granica skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3218.

Łączny obszar wolnego obszaru celnego wynosi 1 678 503 m2.