Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1685

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego w Gdańsku, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gdańsku (Dz. U. poz. 693, z 2002 r. poz. 439, z 2011 r. poz. 411, z 2015 r. poz. 706 oraz z 2018 r. poz. 743).
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GDAŃSKU

Wolny obszar celny jest zlokalizowany na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa, który jest w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie administracji skarbowej nadzorującej wolny obszar celny i w Ministerstwie Finansów.

Granice wolnego obszaru celnego zlokalizowanego w Nowym Porcie wyznaczają następujące punkty graniczne.

Od punktu nr 1 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ogrodzenia, łącząc punkt nr 2 z punktem nr 3.

Od punktu nr 3 granica ulega załamaniu w kierunku południowo-wschodnim i biegnie w linii prostej wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 4.

Od punktu nr 4 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, linią łamaną wzdłuż ogrodzenia oraz skarpy, do punktu nr 5.

Od punktu nr 5 granica ulega załamaniu w kierunku południowo-wschodnim i łączy linią łamaną punkty od nr 6 do nr 9, przebiegając wzdłuż ogrodzenia.

Od punktu nr 9 granica zmierza w kierunku zachodnim w linii prostej wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 10, który stanowi słupek ogrodzenia.

Od punktu nr 10 granica ulega załamaniu w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną wzdłuż ogrodzenia parku, łącząc punkty od nr 11 do nr 14.

Od punktu nr 14 granica ulega załamaniu w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 15.

Od punktu nr 15 granica ulega załamaniu w kierunku południowym, wzdłuż bramy wjazdowej, do punktu nr 16.

Od punktu nr 16 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż krawędzi skarpy do punktu nr 17.

Od punktu nr 17 granica ulega załamaniu w kierunku północnym wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 18.

Od punktu nr 18 granica ulega załamaniu w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż bramy do punktu nr 19.

Od punktu nr 19 granica ulega załamaniu w kierunku północnym i biegnie w linii prostej wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 20.

Od punktu nr 20 granica biegnie wzdłuż bramy kolejowej w kierunku południowo-wschodnim, przecinając tory kolejowe, i dochodzi do punktu nr 21.

Od punktu nr 21 granica biegnie wzdłuż ogrodzenia w kierunku wschodnim, łącząc punkty od nr 22 do nr 24.

Od punktu nr 24 granica ulega załamaniu w kierunku północnym i biegnie wzdłuż bramy oraz ściany budynku do punktu nr 25, gdzie ulega załamaniu w kierunku wschodnim do punktu nr 26.

Od punktu nr 26 granica ulega załamaniu w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia, a następnie wzdłuż ściany budynku, łącząc odcinkami prostymi punkty od nr 27 do nr 29.

Od punktu nr 29 granica ulega załamaniu w kierunku południowym i biegnie w linii prostej wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 30 i następnie do punktu nr 31.

Od punktu nr 31 granica ulega załamaniu w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 32 i następnie do punktu nr 33.

Od punktu nr 33 granica ulega załamaniu w kierunku północno-wschodnim i biegnie w linii prostej wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 34 i następnie do punktu nr 35.

Od punktu nr 35 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 36.

Od punktu nr 36 granica ulega załamaniu w kierunku północnym do punktu nr 37.

Od punktu nr 37 granica ulega załamaniu w kierunku wschodnim i, tworząc linię łamaną, biegnie wzdłuż ściany budynku do punktu nr 38.

Od punktu nr 38 granica biegnie wzdłuż ściany budynku w kierunku północnym, następnie ulega załamaniu w kierunku wschodnim, tworząc linię łamaną, do punktu nr 39.

Od punktu nr 39 granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż ogrodzenia, tworząc linię łamaną, przez punkty od nr 40 do nr 44.

Od punktu nr 44 granica biegnie w linii prostej do punktu nr 45.

Od punktu nr 45 granica biegnie w linii prostej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż bramy do punktu nr 46, następnie skręca w kierunku północnym i biegnie linią łamaną wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 47.

Od punktu nr 47 granica ulega załamaniu w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 48.

Od punktu nr 48 granica ulega załamaniu w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 49.

Od punktu nr 49 granica ulega załamaniu w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 50.

Od punktu nr 50 granica biegnie wzdłuż bramy do punktu nr 51, następnie biegnąc wzdłuż ogrodzenia w kierunku zachodnim w linii prostej, łączy się z punktem nr 1.

Łączna powierzchnia wolnego obszaru celnego wynosi 31 ha 30 a 94 m2.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).