Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.414

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 1922 r.
o zmianie obowiązujących w Ziemi Wileńskiej przepisów prawnych w przedmiocie ustroju sądownictwa.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213 zarządza się co następuje:
§  1. Na Ziemię Wileńską rozciąga się moc obowiązującą:
a) dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14 poz. 170),
b) dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego (Dz. P. P. P. № 15 poz. 199); we wszystkich przepisach nadal obowiązujących na Ziemi Wileńskiej zastępuje się wyrazy "sąd kasacyjny" przez "Sąd Najwyższy w Warszawie",
c) ustawy z dnia 18 maja 1921 r. w przedmiocie oznaczenia okresu organizacji sądownictwa (Dz. U. R. P. № 46 poz. 278).
§  2. Działy VI i VII (art. 17-25) dekretu Ne 20 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 18 listopada 1920 r. (Dz. Urz. Tymcz. Kom. Rządz. № 3) w przedmiocie organizacji wymiaru sprawiedliwości na terytorjum Litwy Środkowej, zawierające przepisy o mianowaniu i odwołaniu oraz o nadzorze i odpowiedzialności dyscyplinarnej, za stępuje się przez działy V (z wyjątkiem art. 24), VI i VII Przepisów Tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskiem (Dz. Urzęd. Dep. Spraw, z r. 1917 № 1) z późniejszemi zmianami i przez art. 33 dekretu Rady Regencyjnej z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Król. Pol. (Dz. Pr. Kr. P. № 1 poz. 1).
§  3. Uchyla się wszelkie przepisy, sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem, obowiązujące dotychczas na Ziemi Wileńskiej, w szczególności:
a) art. 4, 10, 11, 16, 26 i 27 dekretu № 20 Na czelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 18 listopada 1920 r. w przedmiocie organizacji wymiaru sprawiedliwości na terytorjum Litwy Środkowej (Dz. Urząd. Tymcz, Kom. Rządz .№ 3),
b) art. 7 - 9 dekretu № 26 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 23 listopada 1920 r. (D. U. T. K. R. № 5),
c) punkt d) § 8 dekretu № 40 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 15 grudnia 1920 r. w przedmiocie wymiaru sprawiedliwości (Dz. U. T. K. R. № 10),
d) dekrety Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 21 maja i 13 września 1921 r. №№ 255 i 337 w przedmiocie utworzenia i organizacji izby kasacyjnej (Dz. U. T. K. R. №№ 19 i 31 1921 r.).

Izbę kasacyjną w Wilnie znosi się.

§  4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia, które wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.