Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1428

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 2017 r.
Art.  30. 

Organy właściwe i marszałkowie województw, w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r., wykorzystując systemy teleinformatyczne, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 15, przekazują do rejestru centralnego, o którym mowa w tej ustawie, również adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r.