Art. 41. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. - Dz.U.2010.238.1578 - OpenLEX

Art. 41. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.238.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
Art.  41.
1.
W 2011 r. wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857), dokonują województwa, w których wskaźnik W jest większy od 120 % wskaźnika Ww.
2.
Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą:
1)
70 % nadwyżki wskaźnika W ponad 120 % wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 180 % wskaźnika Ww;
2)
42 % wskaźnika Ww, powiększoną o 80 % nadwyżki wskaźnika W ponad 180 % wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 180 % wskaźnika Ww.
3.
Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do ustalenia wpłat województw do budżetu państwa na rok 2011 oraz do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2011.