Art. 36. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. - Dz.U.2010.238.1578 - OpenLEX

Art. 36. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.238.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
Art.  36.
1.
Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3, 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 28, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie art. 28, powstał przed dniem wejścia w życie art. 28 niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3, 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 28, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie art. 28, powstał przed dniem wejścia w życie art. 28 niniejszej ustawy, lecz do tego dnia nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 28, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.