Art. 35. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. - Dz.U.2010.238.1578 - OpenLEX

Art. 35. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.238.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
Art.  35.

W stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym, które nabyły nieodpłatnie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przed dniem wejścia niniejszej ustawy w życie, art. 24 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 5 stosuje się odpowiednio.